Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Działając stosownie do art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219) oraz art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje,

że w dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w Departamencie Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2, pokój 406) w godzinach pracy Urzędu (730÷1530) oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Urząd => Departamenty => Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami => Aktualności Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

UCHWAŁA NR XXII/292/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO