Img 1824

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w kwocie blisko 70 mln zł, dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, funkcjonujące w regionie świętokrzyskim od 2016 roku, będą mogły kontynuować swoją działalność. Podczas dzisiejszej konferencji pn. „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju”, która odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenia Integracja i Rozwój podpisali umowy w ramach nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Dzięki uzyskanemu wsparciu oba ośrodki będą prowadzić doradztwo biznesowe i udzielać pomocy finansowej przedsiębiorstwom społecznym w naszym regionie.

– Kontynuujemy naszą pomoc dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, których celem jest m.in. ułatwianie dostępu do rynku pracy osobom, które mają znaczące problemy ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Z myślą o ich potrzebach OWES-y udzieliły w ubiegłych latach kilkuset bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W nadchodzących latach, dzięki nowym funduszom UE, w naszym województwie powstanie kolejne kilkaset miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Łączna kwota dofinansowania  w ramach Działania 9.2 „Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej” dla obu nowych projektów to 67 mln zł, z czego 36,2 mln zł otrzyma projekt pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z partnerami. Zadanie dotyczy funkcjonowania OWES w subregionie północnym województwa (powiaty: kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki i miasto Kielce.) Z kolei 30,8 mln zł wsparcia unijnego uzyskał projekt pn. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES), realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z partnerami, który dotyczy funkcjonowania OWES w subregionie południowym (powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski). Oba OWES będą funkcjonować w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2028 r.

Jak podkreśla wicemarszałek Renata Janik – Podpisywane dzisiaj umowy na dofinansowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej to przede wszystkim duże wsparcie dla świętokrzyskiego rynku pracy.  Dzięki unijnej dotacji w wysokości 67 mln zł przedsiębiorstwa społeczne z naszego regionu będą mogły skorzystać z fachowej pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu biznesu – na przykład zapewnić sobie darmową obsługę księgową. Osobiście za najważniejszy element działalności ośrodków wsparcia uważam jednak udzielanie dotacji na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. Każde przedsiębiorstwo społeczne, które zdecyduje się na taki ruch, może liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości ponad 63 tys. zł!  Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych pięciu lat dzięki temu wsparciu zdołamy utworzyć w przedsiębiorstwach społecznych naszego regionu około 600 nowych miejsc pracy.

Zakres działań OWES w ramach FEŚ 2021-2027

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej będą zachęcać do tworzenia przedsiębiorstw społecznych i promować ideę ekonomii społecznej, wspierać przedsiębiorstwa społecznych będące w początkowej fazie działalności i prowadzić usługi doradczo-biznesowe, poprzez wsparcie doradcze, mentorskie, księgowe dla przedsiębiorstw społecznych już obecnych na rynku. Zadaniem doradców jest wspieranie podmiotów ekonomii  społecznej we wszystkich kwestiach związanych z realizacją ich działalności. Doradcy pomagają m.in. w pozyskiwaniu środków na działalność przedsiębiorstwa społecznego, wspierają je w rozwiązywaniu problemów, które napotyka w swojej działalności. Zadaniem doradców jest także wspieranie działań rozwojowych przedsiębiorstw, w szczególności poprzez planowanie długofalowych strategii rozwoju i wsparcie w ich wdrażaniu.

OWES-y będą także udzielać bezzwrotnych dotacji na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych (aktualna wartość dotacji na utworzenie i utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres 12 miesięcy to 63,6 tys. zł, kwota ta będzie indeksowana co roku). Ich zadaniem będzie też inicjowanie tworzenia regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym klastrów ekonomii społecznej.

Ponadto w Kielcach w ramach OWES kontynuowane będzie funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych – to miejsce, w którym organizacje pozarządowe mogą korzystać z przestrzeni biurowej, sal szkoleniowych i warsztatowych. Z kolei w Ostrowcu Świętokrzyskim tworzone jest Centrum Społecznościowe „Wymiennikownia”, które będzie lokalnym centrum dla organizacji pozarządowych i działalności wolontariackiej.

Podczas dzisiejszej konferencji, którą zorganizowali Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podsumowano dotychczasowe działania w zakresie wsparcia ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim. Łączna kwota dofinansowania do OWES w ramach dwóch naborów, przeprowadzonych w RPOWŚ 2014-2020, to 38,8 mln zł. Dzięki bezzwrotnym dotacjom powstało 416 nowych miejsc pracy w nowo powstałych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych, 885 przedsiębiorstw społecznych skorzystało ze  specjalistycznego doradztwa biznesowego, 1378 osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uzyskało wsparcie zmierzające do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub do założenia własnego przedsiębiorstwa a 494 osoby, doświadczające trudności życiowych, podjęły pracę dzięki wsparciu uzyskanemu z OWES.

Zaprezentowano dziś także działania, które będą realizowane przez OWES-y w latach 2023-2028.  Spodziewane efekty działań świętokrzyskich OWES w perspektywie najbliższych lat to: objęcie kompleksowym wsparciem 450 przedsiębiorstw społecznych (w tym OWES w subregionie północnym 300 przedsiębiorstw i OWES w subregionie południowym 150 przedsiębiorstw) oraz udzielenie dotacji na 595 nowych miejsc pracy (utworzenie i wsparcie przez 1 rok) w przedsiębiorstwach społecznych (w tym OWES w subregionie północnym 321 miejsc pracy i  OWES w subregionie południowym 274 miejsc pracy). Warunkiem udzielenia dotacji jest zachowanie trwałości nowo utworzonego miejsca pracy przez minimum 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia.

Ponadto w ramach dzisiejszego wydarzenia odbyła się debata ekspercka pt. „Czy ekonomia społeczna jest jeszcze potrzebna?”, w której udział wzięli Filip Kołodziejski, naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prof. Bohdan Skrzypczak z Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, dyrektor ROPS Elżbieta Korus, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik oraz Stefan Kołucki, kierownik Biura Programów Horyzontalnych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był Jarmark Ekonomii Społecznej i prezentacja podmiotów ekonomii społecznej z regionu świętokrzyskiego.