Ostatni – pierwszymi!

19 grudnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym region świętokrzyski jako ostatni w Polsce doczekał się zatwierdzenia RPO przez Komisję Europejską. Okazało się jednak, że ostatni mogą być pierwszymi. Również w sferze efektywnego i przemyślanego wydatkowania unijnych pieniędzy. Województwo świętokrzyskie udowodniło to najpierw w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, teraz udowadnia realizując Regionalny Program Operacyjny.

19 grudnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym region świętokrzyski jako ostatni w Polsce doczekał się zatwierdzenia RPO przez Komisję Europejską. Okazało się jednak, że ostatni mogą być pierwszymi. Również w sferze efektywnego i przemyślanego wydatkowania unijnych pieniędzy. Województwo świętokrzyskie udowodniło to najpierw w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, teraz udowadnia realizując Regionalny Program Operacyjny.

Ze ZPORR Kielecczyzna otrzymała 133 mln euro. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego spożytkuje wielokrotnie więcej, bo 725,8 mln euro. Doliczając do tego fundusze krajowe oraz wymagany wkład własny, kwota ta wzrasta do 969 mln euro, czyli 757 euro, przypadających na każdego mieszkańca województwa w latach 2007-2013. To drugi wynik w kraju; więcej przyznano jedynie mieszkańcom Warmii i Mazur. 
– Tak duże środki to ogromna szansa na zauważalne przyspieszenie rozwoju naszego województwa – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas – Związane jest to z wykonaniem ciężkiej pracy, ale jestem pewien, że znajdziemy się w czołówce regionów pod względem tempa wdrażania RPO.

Mamy na Kielecczyźnie bardzo dobre doświadczenia z realizacji programów unijnych, umiemy to robić. O tym, że nie są to tylko czcze przechwałki świadczy ranking Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Według niego województwo świętokrzyskie jest jednym z najlepiej zorganizowanych pod względem sprawności wykorzystywania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Czy wynik ten zostanie powtórzony w wypadku RPO? Niemal wszystko na to wskazuje: województwo świętokrzyskie jako pierwsze w kraju stworzyło wstępną bazę projektów, które zainteresowane podmioty chcą zrealizować w najbliższych latach. Przez niespełna rok wdrażania RPO Urząd Marszałkowski uruchomił konkursy we wszystkich Osiach priorytetowych, w dwunastu Działaniach spośród siedemnastu w całym Programie.
Co więcej: mimo iż Zarząd Województwa jako ostatni w Polsce doczekał się zatwierdzenia RPO przez Komisję Europejską, to pierwsze umowy o dofinansowaniu projektów podpisał…. najwcześniej w kraju. Z czego to wynika? Na pewno z bardzo dużego zaangażowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ale też z jasno postawionych, dopracowanych celów, jakie stawiają przed sobą świętokrzyscy beneficjenci RPO.

Zarząd Województwa przewidywał, że zainteresowanie funduszami unijnymi będzie bardzo duże. Już na etapie naboru wstępnych fiszek projektowych, czyli podstawowych informacji o planowanych inwestycjach, który trwał od połowy kwietnia do końca maja okazało się, że apetyty beneficjentów kilkakrotnie przekraczają dostępne w RPO pieniądze.
– W każdym z ogłoszonych konkursów złożono wnioski na około cztery razy więcej środków finansowych niż alokacja dostępna na każde z działań. Zapotrzebowanie w naszym województwie jest więc bardzo duże – mówi marszałek Adam Jarubas – To cieszy, a jednocześnie wskazuje na ogromne doświadczenie w korzystaniu z funduszy unijnych w Świętokrzyskiem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego zakłada osiągnięcie sześciu najważniejszych celów. Są to: poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej gospodarki z nowymi miejscami pracy (na ten cel dofinansowanie z EFRR wynosi 130,645,308 euro), tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego (108,871,090 euro), podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu (180,026,034 euro), poprawa stanu środowiska naturalnego (101,096,872 euro), zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego (108,871,090 euro), a także zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i gmin (74,522,654 euro). Te cele odpowiadają sześciu Osiom priorytetowym Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że największe oczekiwania mieszkańców Kielecczyzny – podobnie zresztą jak w innych regionach Polski – skupiają się głównie wokół infrastruktury drogowej oraz lecznictwa. W regionie już ruszają pierwsze inwestycje dotyczące właśnie tych newralgicznych obszarów. Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marcin Perz podpisali 23 października pre-umowy oraz pierwsze umowy na współfinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, drogownictwa oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podpisanie umów miało bardzo uroczysty charakter – w sali hotelu „Łysogóry” zasiadła ponad setka przedstawicieli beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jak podkreślali niemal wszyscy uczestnicy spotkania ochrona zdrowia i infrastruktura drogowa to te dziedziny, których wsparcie jest w województwie najbardziej potrzebne.

Dlatego właśnie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach otrzyma dofinansowanie w wysokości 14,093 mln złotych z przeznaczeniem na rozbudowę Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię (całkowity koszt inwestycji 16, 594 mln złotych). Wybudowany zostanie budynek o powierzchni użytkowej 2030,17 m2., powstanie OIOK, 2 nowe sale operacyjne. Ponadto zostaną zakupione łóżka kardiochirurgiczne i łóżka pooperacyjne, sprzęt komputerowy, narzędzia chirurgiczne i aparatura kardiologiczna. Dzięki tej inwestycji wzrośnie potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych i operacji (wszczepiania by-pasów, operacji zastawkowych, tętniaków aorty). Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziano już 15 grudnia br., a zakończenie 30 lipca 2010 roku.
Na rozbudowę szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym samorząd województwa przeznaczył dofinansowanie w wysokości 9,5 mln złotych (całkowity koszt inwestycji 11,2 mln złotych). Powierzchnia użytkowa wyniesie 1446,64 m2. Staną w nim 52 nowe łóżka , powstaną 2 sale operacyjne do zabiegów i operacji neurochirurgicznych. Dzięki projektowi skróci się czas obsługi pacjenta, a także oczekiwania na operację.
Co równie ważne, zostanie utworzonych 20 nowych miejsc pracy. Zostaną wprowadzone nowe procedury medyczne: leczone będą schorzenia naczyniowe mózgu, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa, patologie zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby nerwów obwodowych.

Zarząd Województwa podpisał już także ostateczną umowę z Miejskim Szpitalem w Starachowicach, który otrzymał wsparcie w wysokości 10,5 mln złotych na wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt (całkowity koszt inwestycji 12,438 mln złotych). Podpisano również ostateczną umowę na projekt kluczowy „Wyposażenie rozbudowanego Bloku Operacyjnego z pomieszczeniami sterylizacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”.

Ogromny zastrzyk pieniędzy w ramach RPO otrzymały też świętokrzyskie drogi. – Drogi są tym obszarem wobec którego mieszkańcy Polski, a w szczególności naszego regionu mają największe oczekiwania. Wszystkie dostępne sondaże mówią, że ponad 90% wskazywanych przez mieszkańców najważniejszych do zrealizowania inwestycji dotyczy właśnie infrastruktury drogowej – mówi marszałek Adam Jarubas.
54 projekty drogowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zostaną wsparte kwotą prawie 190 mln złotych. Na inwestycje na drogach wojewódzkich i powiatowych (działanie 3.1) wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 150 mln złotych. 14 z nich otrzymało akceptację Zarządu Województwa – te projekty otrzymają ok. 90 milionów złotych wsparcia. Na zadania z infrastruktury lokalnej (działanie 3.2) złożono 104 wnioski na ponad 260 mln złotych. Zarząd zdecydował wesprzeć 40 projektów kwotą 96 mln złotych.

Samorządowcy zdają sobie jednak sprawę, że szerokie, pozbawione dziur i przyjazne kierowcom ciągi komunikacyjne to dopiero połowa sukcesu. Ruch na drogach musi być przede wszystkim bezpieczny. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował się m.in. wesprzeć Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach w realizacji projektu, którego celem jest stworzenie systemu do poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i działań Policji w sytuacjach kryzysowych w oparciu o sprzęt specjalistyczny.

Remonty i przebudowy dróg, rozbudowy szpitali, stworzenie systemu poprawiającego bezpieczeństwo, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, hal sportowych i obiektów edukacyjnych – to zasadnicze cele. Jednak Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wychodzi z założenia, że na atrakcyjność regionu wpływają w równym stopniu co doskonała infrastruktura, jego przyrodnicze, historyczne i architektoniczne, znane od dawna walory. I te walory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wspiera. Dwuetapowa rewitalizacja śródmieścia Kielc, rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu, restauracja Zamku Królewskiego w Chęcinach wraz z kompleksowym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego i organizacją ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, czy też gruntowna modernizacja prawdziwej perły stolicy województwa, usytuowanego we wspaniałym rezerwacie przyrody amfiteatru Kadzielnia – nie byłyby możliwe, gdyby nie środki wyasygnowane przez Zarząd Województwa w ramach RPO. Umowy wstępne na dofinansowanie wszystkich tych projektów już zostały podpisane z beneficjentami.

Rok 2008 to rok ogromnej pracy wykonanej w regionie. Bardzo duża ilość złożonych wniosków nie przeraziła Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przeciwnie – jak powiadają świętokrzyscy samorządowcy – im większa możliwość wyboru, tym większa szansa wybrania projektów najbardziej wartościowych. A w Świętokrzyskiem w minionym roku nie tylko udało się je wskazać, ale i – rozpocząć ich realizację.