Logo Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ostatnie nabory z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Trwają ostatnie nabory z tegorocznych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który cieszy się popularnością wśród świętokrzyskich przedsiębiorców. Wnioski o dofinansowanie kształcenia przyjmują i rozpatrują Powiatowe Urzędy Pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jeden z najpopularniejszych instrumentów wspierających rozwój zawodowy pracowników. Fundusz dofinansowuje m.in. szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe realizowane na wniosek pracodawcy, jak również egzaminy, certyfikaty potwierdzające kompetencje pracowników.

Z KFS mogą korzystać wszyscy pracodawcy (podmioty zatrudniające min. 1 pracownika). Wnioski o dofinansowanie kształcenia przyjmują i rozpatrują Powiatowe Urzędy Pracy. W październiku ruszają ostatnie nabory w ramach środków rezerwy KFS (link).

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków i inwestowania w kompetencje własne i swoich pracowników.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS ustalone przez Radę Rynku Pracy na 2021 rok:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.