Otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, liczonych od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Do pobrania: