Marszałek Andrzej Bętkowski

Pakiet do przedsiębiorców. 300 mln zł z UE na ochronę, odbudowę i rozwój

300 mln zł – taka jest wartość Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, który powstał z myślą o przedsiębiorcach dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. O przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozwiązaniach rozmawiamy z Andrzejem Bętkowskim, marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

– Znamy szczegóły Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, który jest elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy już borykają się z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa?

– Pakiet opiewa na niebagatelną kwotę 300 mln zł, które zostały wyasygnowane ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Cel jest jeden – szybkie i skuteczne działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego. Musimy wszelkimi możliwymi sposobami chronić naszą gospodarkę i rynek pracy, pomagać tym, którym grozi upadłość, by przetrwali ten trudny czas. Dlatego po bardzo wnikliwej analizie dokonaliśmy znaczących przesunięć środków unijnych, tak by w pierwszej kolejności wspierały w różnych wymiarach działania łagodzące skutki pandemii COVID-19. Zrezygnowaliśmy z realizacji tych przedsięwzięć, które w tym momencie nie są priorytetowe.

– Gdzie został postawiony główny akcent, co jest najważniejszym elementem pakietu osłonowego i świętokrzyskiej tarczy?

– Największa kwota, bo prawie 231 mln zł, zostanie przeznaczona na uruchomienie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów obrotowych i inwestycyjno-obrotowych dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek, udzielanych przez pośredników współdziałających z BGK, nie tylko na zakup sprzętu lub sfinansowanie prac budowlanych lecz także np. na wypłacanie wynagrodzeń pracowników. Proponujemy również inne, bardziej elastyczne mechanizmy wsparcia przedsiębiorców i pośredników, istotny jest bowiem jak najszybszy i najprostszy dostęp do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

– Na czym będą polegały te uproszczone mechanizmy związane z instrumentami zwrotnymi?

– Najważniejsze rozwiązania to brak konieczności wnoszenia wkładu własnego do pożyczek udzielanych od 1 lutego do 31 grudnia tego roku, wydłużenie spłaty pożyczki z 60 do 72 miesięcy, możliwość dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału w tym roku. Zakładamy także możliwość 6 – miesięcznych wakacji kredytowych w spłacie kapitału i odsetek w roku 2020 oraz możliwość udzielania pożyczek z oprocentowaniem 0 proc.

– W jaki sposób udało się w tak szybkim czasie wygospodarować kwotę 231 mln zł na kredyty?

– Mówiąc w dużym uproszczeniu – ponad 72 mln zł unijnych funduszy przesuwamy z kilku działań na jedno, czyli Instrumenty finansowe dla MŚP, którego liderem jest BGK. Wykorzystamy także środki z projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, pochodzące m.in. ze zwrotów udzielanych wcześniej pożyczek.

– Świętokrzyskie firmy, które borykają się z ekonomicznymi skutkami pandemii, będą mogły również liczyć na doradztwo prawne i podatkowe.

– Pandemia wymusza na wielu małych i średnich przedsiębiorcach zmiany w zakresie ich funkcjonowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że będą oni potrzebowali pomocy w poszukiwaniu najskuteczniejszych narzędzi służących do ich wprowadzenia. Firmy będą musiały odbudowywać kontakty handlowe, wprowadzać nowe formy pracy czy renegocjować zawarte już umowy. Chcemy, by w takim momencie przy ich boku stanął profesjonalny doradca. Będzie to możliwe dzięki uproszczeniu naboru w ramach konkursu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze realizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Na ten cel przeznaczamy 10 mln zł.

– Panie Marszałku, jak wykorzystać narzędzie, jakim są fundusze unijne, by – mówiąc obrazowo – koronowawirusem nie zaraziły się świętokrzyskie inwestycje?

– Wiem, że mamy do czynienia z ogromną niepewnością, która dotyka wszystkich sfer naszego życia, również tej związanej z prowadzeniem inwestycji. Dlatego też w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego, obok wspomnianych już pożyczek inwestycyjnych, przeznaczamy 14 mln zł na zwiększenie finansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach konkursu z Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Pozwoli to objąć dofinansowaniem 90 firm. Szczególną uwagę zwracamy także na te części rynku, które narażone są na przerwanie łańcuchów dostaw oraz zerwanie współpracy. Konieczne jest opracowanie skutecznych strategii sprzedażowych czy promocji poszczególnych branży gospodarki. I na ten cel przeznaczamy kwotę 3 mln zł z projektu Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.

– Panie Marszałku, czy Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa będzie skuteczną bronią w walce z kryzysem gospodarczym i czy zaproponowane przez Zarząd Województwa rozwiązania przyczynią się do zminimalizowania jego skutków?

– Taki jest nasz cel. Chcemy by Fundusze Europejskie wspierały działania służące ograniczeniu negatywnych skutków ekonomicznych epidemii i były kołem ratunkowym dla przedsiębiorców, którym grozi widmo bankructwa. Mamy świadomość, że tarcza nie pozwoli przedsiębiorcom i pracownikom wyjść z kryzysu bez szwanku, chodzi jednak o to, by te skutki były jak najmniej dotkliwe.

– Czy jest szansa na zwiększenie wartości działań osłonowych dla przedsiębiorców?

– Deklaruję, że przeznaczona na ten cel kwota 300 mln zł to nie jest nasze ostatnie słowo. Obecna propozycja mieści się w założeniach zaproponowanego przez Komisję Europejską pakietu rozwiązań. Zapowiadamy prowadzenie dalszych negocjacji mających na celu przeniesienie dodatkowych środków na wsparcie przedsiębiorców. Będą one dotyczyć m.in. przeniesienia na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw wolnych środków RPO ujętych w celach klimatycznych.

– Dziękuję za rozmowę.