Pieniądz za uczniem

Jest już projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Jest już projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Jak zaznacza resort edukacji, który przygotował projekt, zaproponowane regulacje opierają się na dotychczasowych rozwiązaniach, polegających na zastosowaniu zasady, że „pieniądz idzie za uczniem”, co oznacza naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i samorządy województw.

W projekcie zastosowano różne wagi dla dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół. Niektóre doprecyzowano i zmieniono w porównaniu do roku 2007.

Podobnie jak w latach ubiegłych zastosowano również wskaźnik korygujący, uwzględniający stopnie awansu zawodowego nauczycieli. – Zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne JST wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, w tym roku po raz pierwszy dane z SIO, a nie z GUS posłużą do naliczania subwencji dla poszczególnych jst.

W przyszłym roku przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej w liczbie uczniów danej szkoły nie będą uwzględniane dzieci upośledzone umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Jak tłumaczy MEN, uczniowie, o których mowa, formalnie są uczniami danej szkoły, faktycznie jednak zajęcia z tymi uczniami prowadzone są w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. – Szkoły nie ponoszą kosztów kształcenia tych uczniów – podkreśla MEN.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2008 roku.

Projekt rozporządzenia i uzasadnienie dostępne są na stronach MEN:
http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/akty_projekty.php