Pieniądze na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych

Pieniądze na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych

Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali 25 umów na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W sumie dofinansowanie otrzyma 39 wniosków złożonych przez 23 gminy o łącznej wartości około 17 000 000 mln zł. W wydarzeniu wzięli udział także radni Sejmiku: Paweł Krakowiak i Marek Strzała. 


Pomoc wnioskodawcom została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych operacji lecz nie więcej niż 500 000 zł na operację.

Dzięki pozyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na terenie województwa świętokrzyskiego wybudowane lub przebudowane (wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania tych zbiorników) zostaną otwarte zbiorniki retencyjne o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3m, których celem jest nie tylko poprawa bilansu wodnego w zlewni rzecznej, ale także zwiększenie dostępności wody opadowej dla rolnictwa.

Zawieranie umów jest następstwem zakończenia weryfikacji kompletności, poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, racjonalności kosztów, a także poziomu i limitu pomocy wniosków o przyznanie pomocy prowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs trwający od dnia 18 grudnia 2023r. do 19 stycznia 2024 r.

Dofinansowanie w sumie otrzyma 39 wniosków (złożonych przez 23 Gminy) na łączną wysokość ok. 17 000 000 PLN.

Dziś w  Staszowie podpisano 25 umów z:

 1. Gminą Rytwiany na realizację operacji Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na działce o nr ewid. 731 w miejscowości Święcica
 2. Gminą Solec-Zdrój na realizację operacji Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Żuków gmina Solec-Zdrój
 3. Gminą Klimontów na realizację operacji Przebudowa zbiornika w Byszowie (gm. Klimontów)
 4. Gminą Złota na realizację operacji Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pełczyska
 5. Gminą Pińczów na realizację 4 operacji: Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków, Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów, Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin, Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość.
 6. Gminą Tuczępy na realizację 2 operacji: Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy – Zbiornik nr 1, Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy – Zbiornik nr 2,
 7. Gminą Michałów na realizację operacji Przebudowa istniejącego sztucznego zbiornika do gromadzenia  wód w miejscowości Góry, gmina Michałów
 8. Gminą Połaniec na realizację 2 operacji: Przebudowa zbiornika wodnego- małego stawu w ramach Zagospodarowania zabytkowego parku w miejscowości Ruszcza, Przebudowa zbiornika wodnego- dużego stawu w ramach Zagospodarowania zabytkowego parku w miejscowości Ruszcza,
 9. Gminą Nowa Słupia na realizację operacji Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia w systemie “zaprojektuj i wybuduj”
 10. Gminą Obrazów na realizację 5 operacji: Budowa zbiornika gromadzącego wody w Kleczanowie, Budowa zbiornika w Lenarczycach, Przebudowa zbiornika w Rożkach, Budowa zbiornika gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich, Przebudowa zbiornika w Chwałkach,
 11. Gminą Bogoria na realizację operacji: Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Wierzbka gmina Bogoria,
 12. Gminą Kazimierza Wielka na realizację operacji Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych Gminy Kazimierza Wielka w miejscowościach Boronice, Słonowice i Wojsławice,
 13. Gminą Baćkowice na realizację Renowacja zbiornika w Oziębłowie (Gm. Baćkowice),
 14. Gminą Wojciechowice na realizację Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wlonice gmina Wojciechowice,
 15. Gminą Sadowie na realizację 2 operacji: Poprawa zasobów wodnych w Gminie Sadowie etap II, Poprawa zasobów wodnych w Gminie Sadowie etap I.