Płyną fundusze

W porównania do lipca, w miesiącu sierpniu nastąpił nieznaczny spadek tempa przekazywania unijnych refundacji na konta beneficjentów. Beneficjenci otrzymali tytułem refundacji ponad 978,7 mld zł z kont programowych. Tym samym kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów wzrosła do poziomu 17,77 mld zł, co stanowi 54,3 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006.

W porównania do lipca, w miesiącu sierpniu nastąpił nieznaczny spadek tempa przekazywania unijnych refundacji na konta beneficjentów. Beneficjenci otrzymali tytułem refundacji ponad 978,7 mld zł z kont programowych. Tym samym kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów wzrosła do poziomu 17,77 mld zł, co stanowi 54,3 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006.

Wnioski o dofinansowanie
Według stanu na koniec sierpnia 2007 r. wartość poprawnych formalnie wniosków złożonych przez beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2004-2006 wyniosła 72,8 mld zł, co stanowi 222,5 proc. alokacji na lata 2004-2006. Nabór wniosków ma w dalszym ciągu miejsce w działaniach, w których pozostały jeszcze środki do zakontraktowania. Wnioski złożone w sierpniu 2007 r. w 18 działaniach programów operacyjnych opiewają na kwotę 84,8 mln zł w części dofinansowania UE.

Kontraktacja
W sierpniu 2007 r. podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych UE o wartości ponad 259 mln zł. Tym samym łączna kwota środków zakontraktowanych wzrosła na końca sierpnia 2007 r. do poziomu ponad 32 mld zł, co stanowi 97,9 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006.

Już w 75 działaniach na ok. 100 realizowanych w ramach wszystkich programów operacyjnych NPR 2004-2006 zakontraktowano ponad 90 proc. środków dostępnych dla poszczególnych działań, w tym w 56 działaniach ponad 100 proc. (w działaniach, w których wartość podpisanych umów jest wyższa niż dostępna alokacja, dodatkowe projekty będą finansowane z oszczędności, które powstaną w trakcie realizacji programów operacyjnych).

Płatności
Od początku realizacji programów operacyjnych do końca sierpnia 2007 r. beneficjenci otrzymali z funduszy strukturalnych – przyznanych Polsce na lata 2004-2006 – refundacje o wartości blisko 17,8 mld zł, czyli 54,3 proc. dostępnej alokacji. W samym sierpniu 2007 r. wartość płatności wzrosła o 978,7 mln zł.

Największych refundacji na rzecz beneficjentów z kont programowych – wykorzystujących ponad 50% alokacji – dokonano w ramach trzech programów: ZPORR (62,5 proc. dostępnej alokacji), SPO Restrukturyzacja… (62,2 proc. alokacji) oraz SPO RZL (53,7 proc.). Najniższy poziom płatności – poniżej 40 proc. alokacji – miał miejsce na koniec sierpnia 2007 r. w ramach IW Interreg IIIA (36,3 proc.).

W sierpniu 2007 r. strona polska przekazała do Komisji Europejskiej 5 wniosków o refundację na kwotę ponad 126 mln euro (w tym 2 w ramach EFRR, 2 w ramach EFOiGR oraz 1 w ramach EFS). Tym samym łączna wartość wniosków o płatności pośrednie skierowanych do Komisji Europejskiej wzrosła do poziomu ponad 3,7 mld euro, co stanowi 43,53 proc. alokacji dla Polski na lata 2004-2006. Do końca sierpnia 2007 r. strona polska otrzymała z KE tytułem płatności pośrednich blisko 3,45 mld euro, co stanowi 38,9 proc. dostępnej alokacji. Kwota środków zrefundowanych przez KE (w ramach dwóch funduszy: EFRR oraz EFOiGR) w sierpniu 2007 r. wyniosła 181,9 mln euro.

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/