Szkoła e-administracji

Wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze publiczni w Polsce, niezależnie od pełnionej funkcji, powinni posiąść niezbędne kompetencje i umiejętności wymagane w e-administracji – zakłada Program CORA, dzięki któremu m.in. samorządowcy będą korzystać od 2008 r. ze szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych. 

Wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze publiczni w Polsce, niezależnie od pełnionej funkcji, powinni posiąść niezbędne kompetencje i umiejętności wymagane w e-administracji – zakłada Program CORA, dzięki któremu m.in. samorządowcy będą korzystać od 2008 r. ze szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych. 

Program, realizowany na podstawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, został przyjęty przez Radę Ministrów. 

Program CORA, czyli Centrum Otwartych Rozwiązań dla Administracji, został opracowany z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych i administracji, jako ministra właściwego ds. informatyzacji. W trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli środowiska informatycznego: Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. 20 września został przyjęty przez Radę Ministrów.

Jak podkreśla resort, urzędnicy i funkcjonariusze publiczni w Polsce powinni poszerzyć umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w zakresie swoich zadań, oraz zapoznać się z tendencjami zmian w gospodarce i życiu społecznym wynikającymi z ich wykorzystania.

W zakres szkoleń wchodzi program zajęć podstawowych, czyli m.in.:  podstawowe szkolenie z zakresu technik komputerowych oraz korzystania z sieci i Internetu, szkolenia z zakresu e-gospodarki oraz e-usług (podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, e-faktura, aukcja elektroniczna, bankowość elektroniczna, e-podatki itp.), podstawy prawne informatyzacji sektora publicznego, polskie i UE, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i podstaw zachowania bezpieczeństwa informacji.

Natomiast program zajęć zaawansowanych obejmie między innymi: szkolenia tematyczne związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, wykluczenia cyfrowego, edukacji elektronicznej, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, zarządzanie informatyzacją w administracji publicznej, e-administrację: zastosowanie technologii informatycznych do zwiększenia efektywności działania administracji, technologia internetowa (IP), telefonia internetowa (VOIP), możliwości transferu danych, łącza szerokopasmowe, e-nauczanie, nauczanie na odległość.

Szkolenia obejmują także zagadnienia neutralności technologicznej oraz interoperacyjności systemów informatycznych, co powinno zapobiec monopolizacji rozwiązań i technologii informacyjnych stosowanych przez administrację publiczną – informuje MSWiA.

Nad programami i jakością prowadzonych szkoleń oraz systemem oceniania czuwać będzie Rada Programowa, którą powoła minister.

Szkolenia rozpoczną się w 2008 r. Jak przewiduje resort, z pierwszego etapu programu skorzysta w okresie dwóch lat 11 tysięcy urzędników. Średnio dla jednego urzędnika koszt wsparcia wyniesie 5 454,51 zł. Łączny koszt pierwszego etapu CORA wyniesie 60 mln zł.

 

Żródło: PAP