Podpisano Umowy W Oleśnicy (3)

Podpisano umowy w Oleśnicy, Łubnicach i Rytwianach

Umowy na realizację inwestycji wodno-ściekowych oraz rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, podpisał w Oleśnicy, Łubnicach i Rytwianach członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.

Głównym celem oleśnickiego projektu w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Oleśnica poprzez zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica.
W ramach zadania, którego koszt opiewa na kwotę prawie 4 milionów złotych wybudowany zostanie: drugi reaktor biologiczny o wydajności rzędu 200 m3/d., obiekt przeróbki osadów ściekowych oraz zmodernizowany obiekt pod kątem urządzeń i instalacji. Inwestycję dofinansowano w 80 %, z EFRR, w kwocie 2 441 680,00 złotych.

Podczas wizyty w Łubnicach Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z Gminą Łubnice na realizację projektu „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”. Głównym celem inwestycji realizowanej w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Staszowskim i Partnerem MŚP. Liderem projektu o wartości 5 282 890,18 zł jest Gmina Łubnice. Dofinansowanie zadanie opiewa na kwotę: 4 223 237,14 zł.
W ramach zadania zrewaloryzowany zostanie zabytkowy Park “Lipiny”, przebudowane drogi lokalne i powiatowe oraz plac manewrowy przy Centrum Kultury wraz z parkingiem, wymieniona oprawa oświetlenia ulicznego na LED-owe. Projekt obejmuje też poprawę techniczną budynku Ośrodka Zdrowia, zakup i montaż monitoringu wizyjnego w miejscowości i termomodernizację stacji uzdatniania wody. Realizacja inwestycji rozpocznie się 1 lipca br, a zakończyć się ma w grudniu 2022 roku.

Tworzenia nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany, dotyczyła kolejna umowa, którą podpisał w Rytwianach członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik. Beneficjentem umowy realizowanej w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich jest Gmina Rytwiany. W projekcie biorą udział również partnerzy: Gminne Centrum Kultury, Sporu i Informacji Turystycznej w Rytwianach oraz Konrad Gądek DB PROJEKT. Wartość całkowitą przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane do grudnia 2021 roku oszacowano na kwotę: 2 929 518,86 zł., dofinansowanie stanowiące 80% wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 041 234,73 zł.
W ramach zadania przeprowadzonych zostanie szereg działań dotyczących najbardziej zdegradowanych części miejscowości Rytwiany: zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku, stworzenie placu targowego, zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i Kościelnej oraz zakup wyposażenia do działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach, przebudowę i adaptację poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach na cele turystyczne i gospodarcze oraz przygotowanie dokumentacji projektowej, a także nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzenie działań promocyjnych.

Galeria zdjęć

Lokalizacja