Podział środków PFRON na 2019 rok

Podział środków PFRON na 2019 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. – W tym roku otrzymaliśmy ponad 6,8 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej oraz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Projekt uchwały w tej sprawie będzie przekazany pod obrady Sejmiku, który podejmie ostateczną decyzję o podziale środków – poinformowała wicemarszałek województwa Renata Janik.

Wysokość środków PFRON w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych to kwota 6 869 450,00 złotych. Jest ona wyższa w stosunku do roku ubiegłego o  1 110 612 zł. Pozwoli to na dofinansowanie trzech zadań.

– W ramach dofinansowania robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczyliśmy kwotę w wysokości 1 300 000 złotych – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Na realizację tego zadania złożonych zostało 7 wniosków. Po wstępnej ich weryfikacji  m.in. wyłączeniu 2 wniosków, które ze względów proceduralnych nie mogą zostać objęte dofinansowaniem oraz rezygnacji jednego z wnioskodawców możliwe jest dofinansowanie czterech inwestycji w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w tym:
1. Powiat Buski – Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota wnioskowana: 1 254 263 zł.
2. Caritas Diecezji Kieleckiej – Przebudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Gorzkowie powiat Kazimierski na zespół mieszkań chronionych i dziennej rehabilitacji – kwota wnioskowana: 313 073 zł.
3. Dom Pomocy Społecznej w Bejscach – Przebudowa fragmentu wewnętrznej części budynku wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w celu wykonania windy osobowej dla osób niepełnosprawnych – kwota wnioskowana: 69 045 zł.
4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – wymiana istniejącego dźwigu osobowego w budynku SPZZOZ w Staszowie celem optymalizacji dostępności do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych kwota wnioskowana: 96 975 zł.

Img 5977
Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dofinansowań dla poszczególnych Wnioskodawców podejmie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na odrębnym posiedzeniu.

W ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej Zarząd Województwa proponuje zabezpieczyć kwotę w wysokości 5 369 450zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na terenie województwa. W Województwie Świętokrzyskim działają cztery takie zakłady: Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie oraz dwa Zakłady Aktywności Zawodowej w Kielcach, które łącznie zatrudniają 191 osób z niepełnosprawnościami.

– Wysokość środków wynika głównie ze zwiększenia kwoty przypadającej na 1 osobę niepełnosprawną zatrudnioną w ZAZ – od roku 2019 jest to kwota 22 000 zł. (dotychczas 18 500 zł.) – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Na dofinansowanie kosztów działania funkcjonujących zakładów aktywności zawodowej koniecznym jest zabezpieczenie środków w wysokości : 4 442 846,60 zł. w tym:
1. ZAZ w Stykowie (Powiat Starachowicki) – kwota: 1 380 000,00 zł
2. ZAZ Końskie (Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski) kwota: 1 016 846,60 zł.
3. ZAZ Kielce (Caritas Diecezji Kieleckiej) kwota: 1 144 000,00 zł;
4. ZAZ Kielce (Stowarzyszenie “Nadzieja Rodzinie”) kwota: 902 000,00 zł.

– Miło mi poinformować, że Caritas Diecezji Sandomierskiej zadeklarował utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę ponad 926 tysięcy złotych. W ramach Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Sandomierskiej chce uruchomić kuchnię, catering dla osób samotnych chorych oraz stanowiska gospodarcze z myjnią samochodową – dodała Renata Janik.

Natomiast środki w wysokości w wysokości 200 000,00 zł Zarząd Województwa proponuje zabezpieczyć na wsparcie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które w trybie otwartego konkursu ofert zostanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego propozycję podziału środków przedłoży na najbliższej sesji Sejmiku, która planowana jest 25 marca 2019r.