Pomoc dla Suchedniowa i zasady konsultacji społecznych tematami obrad Sejmiku

Pomoc dla Suchedniowa i zasady konsultacji społecznych tematami obrad Sejmiku

Radni Sejmiku Województwa spotkali się na VIII Sesji w obecnej kadencji. Tematami obrad były m.in. podwyżki wynagrodzeń w jednostkach kultury podległych marszałkowi, zasady konsultacji społecznych w województwie świętokrzyskim oraz udzielenie miastu Suchedniów pomocy finansowej na wymianę oświetlenia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W pierwszym merytorycznym punkcie obrad, radni przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego.

– Obowiązek wypracowania takich zasad nakładają na nas przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. Przedstawiona procedura daje mieszkańcom województwa możliwość uczestniczenia w ważnych dla województwa sprawach. Prace związane z tym projektem rozpoczęły się w styczniu, a następnie odbyły się konsultacje z organizacjami pożytku publicznego oraz Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie. Będzie on gwarantował przeprowadzanie konsultacji na jednolitych zasadach. Zasady te pomogą nam m.in. w konsultowaniu w przyszłym roku budżetu obywatelskiego – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez radnych.

Sejmik wskazał również swoich przedstawicieli do Rady Społecznej Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.

– W związku z tym, iż RCN-T zostało wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zachodzi konieczność powołania tej rady. Komisja Zdrowia i Spraw Rodziny zarekomendowała do niej Agatę Binkowską, Bogumiłę Niziołek i Michała Klimczaka – mówił Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Do porządku obrad został dodany o punkt w sprawie udzielenia miastu i gminie Suchedniów pomocy finansowej na wymianę oświetlenia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie.

– Miasto i Gmina Suchedniów będzie jednym ze współgospodarzy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Odbywał będzie się tam turniej badmintona i zaszła potrzeba remontu hali, polegającego na m.in. wymianie oświetlenia. Dlatego burmistrz Suchedniowa zwrócił się o pomoc na to zadanie w kwocie 40 tys. złotych – mówił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radni jednogłośnie poparli wniosek o udzielenie pomocy.

Projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz zmian w budżecie województwa na 2019 rok przedstawiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

– W wyniku dokonanych zmian nastąpi zwiększenie dochodów budżetu na 2019 o kwotę 620 tys. złotych oraz wzrost wydatków o kwotę 1,3 mln złotych. Powstały deficyt w kwocie 769 tys. zostanie pokryty z wolnych środków. Zwiększenie dochodów to środki z funduszu kolejowego. Wzrost wydatków natomiast to przede wszystkim zwiększenie dodatków podmiotowych dla jednostek kultury podległych marszałkowi województwa na zwiększenie płac. Skutki finansowe tej ostatniej zmiany, uwzględnione na lata 2020-2024 to kwota ponad 2 mln złotych – mówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

W ostatnim punkcie radni przekazali Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska petycję mieszkańców miejscowości Okrągła w gminie Połaniec.

– Nie zgadzają się oni na powstanie w ich miejscowości kopalni siarki, a Komisja uznała, że właściwym organem jest tu RDOŚ – mówił Paweł Krakowiak, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie świąteczne radnych i władz województwa z udziałem biskupa Diecezji Kieleckiej, Jana Piotrowskiego.

Img 56
Świąteczne spotkanie