Dsc 2233sala Glowne

Ponad 167 mln zł do wykorzystania w tegorocznych konkursach na projekty społeczne

Ponad 160 osób uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poświęconym tegorocznym konkursom RPOWŚ 2014-2020 na projekty dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi, tworzenia placówek pobytu dziennego i świetlic środowiskowych, a także na projekty przewidujące aktywizację zawodową. W Targach Kielce pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego omówili najważniejsze założenia planowanych w tym roku konkursów, w których łączna przewidywana kwota wsparcia wynosi ponad 167 mln zł. Pierwsze nabory ruszają już pod koniec maja.   

 

– Zależy nam aby każdy ogłaszany konkurs wynikał z realnych potrzeb mieszkańców regionu. Dlatego staramy się doprecyzowywać zakresy wsparcia w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Nowe wytyczne pozwalają wspierać Państwa na każdym etapie przygotowywania projektów. Wszystko po to, abyście pomagali tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują i taka pomoc im się należy – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, otwierając konferencję. – Te konkursy nie są łatwe, ale wierzę, że Państwo sobie doskonale poradzicie, bo macie duże doświadczenie – dodał.

W ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” planowane jest w tym roku ogłoszenie jednego konkursu – w sierpniu 2018 r. Będzie on dotyczył terenu całego województwa. Planowana kwota dofinansowania to blisko 10 mln zł. Wsparciem obejmowane będą tylko te projekty, które dotyczyć będą reintegracji społecznej
i zawodowej w ramach Warsztatów Trapi Zajęciowej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej.

W ramach Działania 9.1 planowane są także nabory pozakonkursowe (na łączną kwotę
64 mln zł) projektów przewidujących kompleksową, zindywidualizowaną aktywizację społeczno – zawodową z wykorzystaniem m. in. szkoleń zawodowych, staży, subsydiowanego zatrudnienia, terapii, poradnictwa i wsparcia środowiskowego. Nabór dedykowany będzie Ośrodkom Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie w województwie świętokrzyskim.

Z kolei łączne planowane dofinansowanie projektów w ramach tegorocznych naborów z Poddziałania 9.2.1 to ponad 93 mln zł. Od 30 maja do 15 czerwca 2018 r. został zaplanowany nabór projektów w ramach dwóch konkursów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, skierowanych wyłącznie do Obszarów Strategicznej Interwencji, tj. do obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych oraz do obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Ostrowiec Św., Starachowice, Skarżysko-Kam.). Oba konkursy skoncentrowane są na rozwijaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi, m. in. poprzez: tworzenie miejsc świadczenia usług
w społeczności lokalnej oraz rodzinnych domów pomocy, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, a także szkolenia dla opiekunów. Taki sam zakres tematyczny ma konkurs z Poddziałania 9.2.1, skierowany do obszaru całego województwa, w którym nabór projektów zaplanowano na wrzesień br. Natomiast na sierpień 2018 r. w ramach Podziałania 9.2.1 będzie prowadzony nabór projektów tematycznych, dotyczących świetlic środowiskowych skierowanych do dzieci i rodzin z terenu całego województwa.

W ramach Podziałania 9.2.1 ogłoszony zostanie także nabór pozakonkursowy na realizację projektów w formule terytorialnej. Będzie on dedykowany partnerstwom składającym się z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. Przewidywana wartość dofinansowania w tym naborze to 30 mln zł.

Lokalizacja