Img 9688

Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku

206 mln złotych na konkursy z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie oraz 130 mln zł na dofinansowanie tzw. projektów twardych w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy w tym roku Urząd Marszałkowski. W sumie ogłoszone będą 32 konkursy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Informacje na ten temat przekazali podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Fundusz Społecznego.


W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

W tym roku zaplanowanych zostało 25 konkursów na kwotę 206 mln złotych w ramach dwóch osi priorytetowych: ”Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” oraz „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”. Większość z nich będzie ogłaszana w lutym, marcu oraz w maju. – Konkursy dotyczą m.in. zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3., tworzenia i rozwijania przedszkoli, klubów dziecka, edukacji osób dorosłych, podniesienia jakości kształcenia zawodowego, różnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz wsparcia dla rodzin i tworzenia świetlic wiejskich – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Pierwszy z konkursów, dotyczący rozwoju wysokiej jakości usług medycznych, m.in. wsparcia dziennych domów opieki zdrowotnej zostanie ogłoszony już w styczniu. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 11 milionów złotych.

Z kolei 26 milionów złotych zostanie przeznaczone w tym roku na dwa konkursy z zakresu edukacji osób dorosłych. Będą ogłaszane w lutym i w październiku. RPO daje możliwość sfinansowania projektów, przewidujących między innymi wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych kwalifikacji, umiejętności oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w kursach zawodowych oraz umiejętności zawodowych. Wśród uczestników projektów szczególnie preferowane będą osoby w wieku 50 +, wymagające dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Na konkurs dotyczący wsparcia dla rodzin, tworzenia świetlic wiejskich, którego ogłoszenie przewidziane jest w maju tego roku, przeznaczona została kwota 18,5 mln złotych zostanie przeznaczone na projekty dotyczące organizowania i rozwijania świetlic środowiskowych oraz podobnych placówek, w których dzieci z rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami wychowawczymi będą mogły odrabiać lekcje, aktywnie spędzać czas i rozwijać zainteresowania pod okiem wychowawców, będzie można także skorzystać z porad psychologa.

– Beneficjenci zainteresowani finansowaniem z RPOWŚ tzw. projektów twardych, czyli infrastrukturalnych mogą w 2019 roku liczyć na 7 konkursów. Wnioskodawcy do dyspozycji będą mieli kwotę około 130 mln złotych – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski.

9718
Ogłoszone zostaną również konkursy na wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

 

W marcu ogłoszone zostaną trzy konkursy na wsparcie inwestycyjne sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących bądź planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego. Alokacje na te trzy konkursy to ok. 100 mln złotych.
– Nowością będzie to, że uproszczona zostanie dokumentacja konkursowa i sam przedsiębiorca będzie mógł przygotować wniosek, biznesplan, nie angażując do tego komercyjnej instytucji. Liczymy, że z możliwości tej skorzystają również te firmy, które do tej pory nie ubiegały się o unijne dofinansowanie – podkreślała Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W kwietniu, lipcu i listopadzie Urząd Marszałkowski ogłosi konkursy z działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” – na wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych realizujących szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie: ginekologii i położnictwa, neonatologii i pediatrii, a także kompleksowej opieki rehabilitacyjnej.

Zaś w październiku rozpocznie się nabór wniosków na konkurs dotyczący wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

– Z informacją na temat ogłaszanych przez nas konkursów chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców naszego regionu. Temu mają służyć nasze spotkania z samorządowcami. Mamy nadzieję, że wiedzę tę przekażą organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, którzy mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie – dodała wicemarszałek Renata Janik.

96
Władze regionu zachęcały do skorzystania z unijnego wsparcia

 

Terminy ogłaszania konkursów przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Terminy ogłaszania konkursów przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Lokalizacja