Kamienna tablica stojąca przed wejściem do budynku Urzędu Marszałkowskiego z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Trwa XLI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Trwa XLI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady w trybie zdalnym odbywają się z sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12. Transmisję z obrad można oglądać w systemie esesja.tv

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „54 Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu- wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu- wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/465/2021 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 30 sierpnia 2021roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu- wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/437/21 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 13 powiatów i miasta Kielce w ramach projektu: „ Kompetencje plus”, polegającej na przekazaniu  środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID z przeznaczeniem dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku – Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałka Województwa Marka Bogusławskiego,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2026:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 23. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie XLI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Z uwagi na stan epidemii obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Osoby wyrażające chęć zapoznania się z ich przebiegiem proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku tel. 41 342 19 44 lub 41 342 12 17 najpóźniej w dniu poprzedzającym termin sesji.