VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, 23 marca spotkali się uczestnicy VII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas obrad omówione zostały m.in. kryteria wyboru projektów dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Posiedzeniu przewodniczył Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Przyjęto również zaktualizowane kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie dla Typu I – Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne i dla Typu II – Działania w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dotyczącej specyficznych jednostek chorobowych identyfikowanych w regionie w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych, dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT dla Typu I – Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, dla Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych, poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, dla Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, dla Poddziałania 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT, dla Poddziałania 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT.