Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

W dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5389 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminie Łubnice, powiat staszowski oraz w gminie Pacanów, powiat buski.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 77,4254 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji zadań Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
9. Sprawy różne.