Laptop i flaga województwa świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2095).

25 stycznia 2022 r., godz. 08.30 

Obradować będzie Komisja Samorządu Terytorialnego. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa agroturystycznego w którego skład wchodzą: „Kapkazy – Szkoła Wrażliwości ” oraz „Gliniokół Świętokrzyski”, poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.

 

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.