Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 25 stycznia 2022 r. o godz. 08.30. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 10.30.

Z uwagi na stan epidemii posiedzenia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095).

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 25 stycznia 2022 r., godz. 08.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa agroturystycznego w którego skład wchodzą: „Kapkazy – Szkoła Wrażliwości ” oraz „Gliniokół Świętokrzyski” poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
  5. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 27 stycznia 2022 r., godz. 10.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa agroturystycznego w którego skład wchodzą: ,,Kapkazy – Szkoła Wrażliwości” oraz ,,Gliniokół Świętokrzyski” poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru
  3. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.