Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Marzeny Marczewskiej obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się z realizacją w 2012 roku programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku. W obradach uczestniczyli dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska.

Radni Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku w kwocie 15.000 złotych.
W ramach EDD w dniach 7-8 oraz 14-15 września organizowane były dni otwarte w obiektach zabytkowych, tematyczne wystawy w muzeach i instytucjach kultury, bibliotekach, sesje popularnonaukowe, pikniki historyczne i festyny. Zgodnie z założeniem EDD w całej Europie, wszystkie imprezy były bezpłatne, a żadna instytucja i organizacja biorąca w nich udział nie czerpała z tego korzyści. Ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się w Wąchocku.
– Przez dwa weekendy września organizowane były warsztaty i wykłady, koncerty, wycieczki, festyny, pokazy grup rekonstrukcji historycznych itp. Wydarzenie przyczyniło się do promocji naszego regionu i z pewnością zwiększyło uczestnictwo mieszkańców w życiu kulturalnym – mówił Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
Członkowie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zapoznali się także z realizacją w roku 2012 programu „Świętokrzyska Akademia Sportu”.
Podstawowym założeniem programu jest wspieranie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury fizycznej. W roku 2012 na realizację programu zarezerwowano w budżecie województwa środki w wysokości 233.000 zł, w ramach których zrealizowano 28 projektów. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 7.000 zł na jedno zadanie, przy czym beneficjent musiał wykazać się 10% wkładem własnym. Uczestnikami realizowanych przedsięwzięć były dzieci oraz młodzież z miejscowości do 5 tys. mieszkańców, pochodzące z ponad 20 gmin naszego regionu. Środki wydatkowane w ramach przyznanych dotacji przeznaczane były głównie na zakup sprzętu sportowego, usług transportowych, obsługę medyczną, nagrody i bieżącą organizację zajęć.

Radni Komisji zapoznali się także z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2013r.