Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Projekty uchwał dotyczące m. in. przyjęcia przez Sejmik Apelu w sprawie uczczenia 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego Polaków, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej oraz finansowego wsparcia przedsięwzięć gmin Busko-Zdrój i Wiślica pozytywnie zaopiniowali radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczyła Marzena Marczewska.

Na najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2014 roku, radni mają przyjąć Apel do mieszkańców województwa w sprawie uczczenia 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego Polaków podczas I wojny światowej. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Jak podkreśliła przewodnicząca Komisji Marzena Marczewska podobna inicjatywa Sejmiku Województwa, w sprawie uczczenia 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, spotkała się z dużym odzewem i zaowocowała tym, że wiele instytucji włączyło się w organizację trwających nadal w województwie obchodów jubileuszu wielkiego pisarza związanego z ziemią świętokrzyską.

Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dniem 1 września 2014 r. planowane jest utworzenie CKU, które miałoby funkcjonować w strukturze istniejącej jednostki – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, której organem założycielskim jest samorząd województwa świętokrzyskiego. Celem utworzenia CKU jest uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowej oferty edukacyjnej CKPSS w Skarżysku-Kamiennej, w związku z zainteresowaniem osób dorosłych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Placówka oferowałaby możliwość odpłatnego kształcenia na kursach specjalistycznych. Dodatkowo miałaby możliwość pozyskiwania na ten cel środków unijnych w nowym okresie programowania, czego nie może robić szkoła. Z przeprowadzonej analizy rynku pracy w województwie wynika, że zasadne byłoby prowadzenie przez Centrum kwalifikacyjnych kursów zawodowych m. in. w zakresie organizacji i prowadzenia archiwum, opracowywania materiałów archiwalnych, wykonywania zabiegów kosmetycznych, zarządzania działaniami ratowniczymi, prowadzenia rachunkowości czy wykonywania badań analitycznych.

Dwa projekty uchwał, również pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, dotyczą udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie gminom Busko-Zdrój i Wiślica. W przypadku Buska chodzi o dotację celową w kwocie 20 tysięcy zł na wsparcie organizacji XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. – To jubileuszowa edycja festiwalu, duże przedsięwzięcie, które należy wspomóc. Głównym jego donatorem jest Ministerstwo Kultury, które na ten cel przekazało około 300 tysięcy zł – poinformował radnych Komisji Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kolejny projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 tysięcy zł gminie Wiślica z przeznaczeniem dla tamtejszego Muzeum Regionalnego na pokrycie kosztów prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Ma to być m. in. wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – To obiekt wyjątkowy na skalę europejską, a gmina Wiślica – organizator Muzeum Regionalnego – nie posiada środków na wykonanie takich prac i zwróciła się o pomoc – dodał Jacek Kowalczyk. Jednocześnie poinformował radnych o trwających rozmowach z ministrem kultury na temat możliwości i warunków włączenia wiślickiego muzeum w strukturę Muzeum Narodowego. Ratowanie tego cennego romańskiego zabytku wymaga jeszcze ogromnych nakładów finansowych, a takiego obciążenia nie będzie w stanie udźwignąć gmina.

Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali również przedstawione przez Skarbnika Województwa, Marię Fidzińską-Dziurzyńską, sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.