Komisja Rewizyjna. 8 Kwietnia 2021. Laptop Z Widocznym Porządkiem Obrad Komisji Rewizyjej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia. Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

W przebiegu obrad radni Komisji Rewizyjnej omówili stan przygotowań do kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek ochrony zdrowia, w przedmiocie wykorzystania samochodów służbowych w latach 2010-2020. W toku realizacji tego zadania członkowie Komisji wyznaczyli kierunki kontroli oraz ustalili skład zespołu kontrolnego. Kolejnym punktem obrad było omówienie stanu zaawansowania przygotowań do kontroli w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2020. Radni określili kierunki kontroli jednostki oraz wyłonili zespół kontrolny.