Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 10:00

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 za I półrocze 2020 roku.
 3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2020 roku
 4. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2019.
 5. Przygotowanie kontroli Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2019:
  1. zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  2. wyznaczenie tez do kontroli,
  3. ustalenie składu zespołu kontrolnego
 6. Sprawy różne.

 Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

 Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.