Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 9:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku.
 3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok:
  1. rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
  2. rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu,
  3. informacja o stanie mienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
  4. dyskusja,
  5. sformułowanie i przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 r.
 4. Przygotowanie i przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 5. Przygotowanie kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną w VI kadencji, w przedmiocie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w okresie VI kadencji:
  1. zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  2. ustalenie składu zespołu kontrolnego,
  3. wyznaczenie kierunków kontroli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.