Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, budynek

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek ochrony zdrowia, w przedmiocie wykorzystania samochodów służbowych w latach 2010-2020.
  3. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.