Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Odbędą się posiedzenia Komisji Sejmiku

22 września 2023 r. w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00. Tego samego dnia o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, o godz. 12.00 Komisji Samorządu Terytorialnego a o godz. 12.30 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.
 3. Sprawy różne.

 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
 3. Sprawy różne.

Komisja Samorządu Terytorialnego

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przed upływem III kadencji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Porządek obrad:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie skandalicznego zachowania pracowników Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie ujawnionego w mediach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.
 3. Sprawy różne.

 

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.