Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego odbędzie się 25 czerwca 2020 r. Obrady rozpoczną się o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 3. Przyjęcie informacji z realizacji ,,Akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie zimowym 2019/2020”.
 4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z realizacji zadań rzeczowo-finansowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za rok 2019.
 5. Przyjęcie informacji dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
 6. Przyjęcie informacji dotyczącej Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
 7. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji projektu ,,Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (,,InPlaMed WŚ”), współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
 8. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji projektu ,,Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (,,e-Pracownie WŚ”), współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
 9. Przyjęcie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządu Terytorialnego na II półrocze 2020 r.
 11. Sprawy różne.

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.