Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 7 lipca 2021, o godzinie godz. 13:00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Zapoznanie się z pismem noszącym znamiona skargi na Przewodniczącego Sejmiku – przyjęcie stanowiska Komisji.
  3. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie skargi na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.
  4. Sprawy różne.

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.