Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

19 maja 2021 r. o godz. 13:00., odbędą się obrady Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Posiedzenie przeprowadzone zostanie w trybie zdalnym, stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach.
  3. Informacja dotycząca realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
  4. Informacja nt. stanu prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
  5. Raport z realizacji priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego za rok 2020.
  6. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.