urząd marszałkowski widok na budynek z drona

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 9:30.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr DW 744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.
 7. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.
 8. Dyskusja na temat koncepcji otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach.
 9. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2020, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 10. Sprawozdanie z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.
 11. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
 12. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

 Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.