siedziba urzędu widok z drona

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 16 czerwca 2023 r. o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku.
  3. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 r.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
  7. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w 2022 roku.
  8. Informacja dotycząca bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
  9. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.