Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 26 października 2023 r. o godz. 9:00 w sali VIP Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonych w Końskich.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Gruszka, gmina Zagnańsk.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, nieruchomości położonych w gminie Małogoszcz, w obrębach 0001 Małogoszcz i Bocheniec.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2023/2024.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2024 r.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w 2024 roku.
  9. Sprawy różne.