Marszałek Andrzej Bętkowski Przewodniczy Posiedzeniu Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego odbyło się posiedzenie online prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Prezydium przyjęło projekt stanowiska w sprawie wsparcia starań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w celu pozyskania środków rezerwy w wysokości: 444 mln EUR na realizację programu regionalnego na lata 2021-2027.


– Powyższe zabiegi są dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zamierzeniami ambitnymi, jednakże pozwolą na trwały i dynamiczny rozwój regionu świętokrzyskiego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans między regionami – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przewodniczący WRDS.

W projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce, świętokrzyskie otrzymało środki w wysokości: 1 106 mln EUR (w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 829 mln EUR, Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+): 277 mln EUR z alokacji podstawowej, tj. 5,2 % z puli środków dla Polski – uplasowało to region na pierwszym miejscu w kraju.

Władze województwa zabiegają o dodatkowe środki: 444 mln EUR dla programu regionalnego, z tzw. rezerwy programowej, wynoszącej w skali całego kraju: 7 104 mln EUR, które Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozdysponuje pomiędzy programy w wyniku negocjacji Kontraktów Programowych. Pozwoliłoby to uzyskać łącznie ok.: 1 550 mln EUR na realizację Programu oraz oznaczałoby to wzrost środków dla regionu o 14% w stosunku do perspektywy 2014-2020.

– Mamy nadzieję, że pozwoli to uzyskać środki niezbędne do realizacji rozwojowych projektów, tj. m.in. rozbudowa Głównego Urzędu Miar (II etap), budowa Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, rozbudowa Oddziału Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, czy też projektów związanych z mobilnością miejską, efektywnością energetyczną i OZE – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Galeria zdjęć