Prezydium Obrad Iv Posiedzenia Siedzi Za Stołem

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w IV posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, które odbyło się we wtorek, 16 kwietnia, w kieleckim Grand Hotelu. Wojewódzki Zespół Koordynacji pełni funkcję ciała wspierającego wdrażanie, koordynację i monitorowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie świętokrzyskim. WZK powołano w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych  działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, realizowanego ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Dzisiejsze posiedzenie otworzyła wicemarszałek Renata Janik podkreślając rangę WZK, którego zadania wpisują się w główne cele strategiczne Województwa Świętokrzyskiego, jakimi są m.in. kompetentne kadry dla gospodarki regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Budowa kompetencji kluczowych na każdym etapie kształcenia oraz we wszystkich grupach wiekowych jest niezwykle ważnym zadaniem w rozwoju gospodarki województwa.

– Dziękuję wszystkim Państwu za udział w tym projekcie. Jest to projekt, jaki jeszcze nigdy nie był realizowany w historii naszego województwa. Wierzę, że pracodawcy i przedsiębiorcy skorzystają z niego w szerokim zakresie i wyrobią w pracownikach reprezentowanych przez siebie instytucji nawyk uczenia się przez całe życie – zwróciła się do uczestników posiedzenia wicemarszałek Renata Janik. – Mam nadzieję, że po 5 latach, po zakończeniu projektu, będziecie Państwo mieli równie wielką satysfakcję jak ja w momencie rozpoczęcia jego realizacji. Życzę Państwu owocnych obrad – dodała.

Zadania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji obejmują przedstawianie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego stanowisk, w tym opinii, rekomendacji, dotyczących inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w województwie w obszarze polityki uczenia się.

W związku z realizacją projektu przewidziano szereg przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-zawodowym, między innymi zaplanowane na czerwiec i listopad Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej w ramach którego organizowane będą konkursy dla placówek oświatowych, działanie pilotażowe „Fach w ręku” czyli realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów oraz rodziców z wykorzystaniem gogli VR oraz zaplanowane od maja do września 2024 cykliczne pikniki edukacyjno-zawodowe dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą wizyty instytucji szkoleniowych w zakładach pracy na terenie woj. świętokrzyskiego, wizyty przedsiębiorców z branż kluczowych województwa świętokrzyskiego w branżowych/zawodowych szkołach ponadpodstawowych oraz uczelniach wyższych (pierwsze spotkanie zaplanowano na 25.04.2024 w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach), wyjazdy regionalne, poza regionalne i zagraniczne członków WZK, badania regionalnego rynku pracy (pierwsze badania zaplanowano na II kwartał 2024) oraz inne seminaria i konferencje naukowe.

Podczas wtorkowego, IV posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji Dorota Krajcarz, kierownik Biura Koordynacji ds. WZK zaprezentowała główne założenia zadania 2.1.2 „Wizyty regionalnych instytucji szkoleniowych w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w celu prezentacji szkoleń i kursów”, dokonany został także wybór kryteriów oceny instytucji szkoleniowych w ramach realizacji tego zadania. Głównym jego założeniem jest zbudowanie mechanizmu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branż kluczowych w województwie świętokrzyskim a regionalnymi firmami szkoleniowymi (tzw. edukacja nieformalna).

Z kolei Edyta Klimowska-Bobula, kierownik Zespołu Koordynacji Uczenia się Dorosłych w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przedstawiła dobre praktyki województwa małopolskiego w realizacji zadań realizowanych w ramach projektu finansowanego z KPO wraz z prezentacją narzędzia do oceny polityk LLL w regionie.

IV posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji zwieńczyły warsztaty „Zintegrowany System Kwalifikacji”, które przeprowadziła Beata Gawęcka-Ajchel, przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, główny analityk ds. sektorowych ram kwalifikacji.

W skład WZK wchodzą przedstawiciele instytucji:

 1. Business Centre Club – Loża Świętokrzyska
 2. Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 3. Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 4. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 5. Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
 6. Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Świętokrzyskiego
 7. Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
 8. MESKO S.A.
 9. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 10. Instytutu Badań Edukacyjnych
 11. Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
 12. Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach
 13. Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 14. Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 15. Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego
 16. Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
 17. Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty
 18. Świętokrzyskiego Zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach
 19. Targów Kielce S.A.
 20. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 21. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
 22. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach
 23. Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach
 24. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach