Powstaną Kolejne świetlice środowiskowe

Powstaną kolejne świetlice środowiskowe

Ponad 12, 2 mln zł dofinansowania unijnego na utworzenie nowych świetlic środowiskowych oraz uruchomienie Punktów Wsparcia Rodziny. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 6 projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekty o łącznej wartości 13 mln zł przewidują utworzenie 18 nowych świetlic środowiskowych oraz wzbogacenie oferty 3 istniejących placówek, a także uruchomienie 3 Punktów Wsparcia Rodziny. Przedsięwzięcia będą realizowane w gminach: Mniów, Kazimierza Wielka, Nagłowice, Złota, Dwikozy, Oksa, Łagów, Fałków.

Projekty dotyczące tworzenie nowych świetlic, obejmują m.in. niezbędne prace remontowo – adaptacyjne w lokalach, gdzie będą się mieściły świetlice. Fundusze unijne będą przeznaczane także na zakup wyposażenia do nowo powstających placówek, będą to m.in. meble, sprzęt multimedialny, komputery, instrumenty muzyczne, gry zręcznościowe i planszowe, materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni itd.

W świetlicach dzieci i młodzież będą mogły wartościowo spędzać czas, przez kilka godzin dziennie, pod opieką wykwalifikowanych wychowawców. Młodzi ludzie będą mogli odrabiać prace domowe, brać udział w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki w wiedzy szkolnej, a także korzystać z szerokiej oferty innych zajęć edukacyjnych i ogólnorozwojowych, jak na przykład: językowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych, komputerowych. Ponadto autorzy projektów zaplanowali różnego rodzaju zajęcia o charakterze psychologicznym, wspierające dzieci i młodzież oraz wzmacniające ich umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami. W projektach przewidziano także wsparcie dla rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych.

W trzech projektach zostaną uruchomione Punkty Wsparcia Rodziny, w pozostałych przewidziano różne inne formy wsparcia psychologicznego, prawnego oraz terapeutycznego, w celu rozwiązywania konfliktów na linii dziecko – dorosły. Projekty będą wspierać prawidłowe funkcjonowanie rodzin i poprawę relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi także poprzez zajęcia i warsztaty, umożliwiające wspólne spędzanie czasu oraz wyjazdy integracyjno – rekreacyjne.

Opisy szczegółowe projektów:
1. CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Tytuł Projektu “Bezpieczne wzrastanie w wiejskich świetlicach Caritas”

Wartość całkowita projektu 868 700 tys. zł

Wartość dofinansowania 799 100 tys. zł

Okres realizacji 1 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2022 r.

Liczba osób objętych wsparciem 96 osób, w tym 84 dzieci i 12 rodziców

Obszar realizacji Gmina Mniów, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Nagłowice

W ramach projektu zaplanowano rozszerzenie działalności 3 świetlic środowiskowych w Mniowie, Kazimierzy Wielkiej i Nagłowicach. Znajdzie tam pomoc 84 dzieci w wieku szkolnym oraz 12 rodziców. Zorganizowane zostaną m. in. warsztaty psychologiczne dla uczniów, wzmacniające ich umiejętności prospołeczne i kontrolę złości. Dzieci będą również uczestniczyć w zajęciach matematyczno-informatycznych, przyrodniczych i językowych. Młodzież będzie miała także zapewnione wyjścia na kręgle i na basen.

Caritas Diecezji Kieleckiej

2. GMINA ZŁOTA

Tytuł Projektu “Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”

Wartość całkowita projektu 1 mln 246 tys. 968 zł

Wartość dofinansowania 1 mln 144 tys. 168 zł

Okres realizacji 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

Liczba osób objętych wsparciem 100 osób, w tym 60 dzieci i 40 rodziców

W Gminie Złota powstanie nowa świetlica środowiskowa dla 60 dzieci i 40 rodziców. Świetlica będzie działać w godz. 12:00-18:00. Dzieci będą miały zapewnioną pomoc w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych. Będą też organizowane koła zainteresowań (plastycznych, sportowych, multimedialnych, muzyczno- tanecznych, językowych, matematycznych) oraz zajęcia z języków obcych, komputerowe, matematyczne, artystyczne. Ponadto dzieci skorzystają z pomocy doradcy edukacyjno-zawodowego, Do świetlicy zostanie zakupiony sprzęt przydatny do prowadzenia zaplanowanych zajęć (m.in. komputery, gry, pomoce dydaktyczne, itp.). Ponadto rodziny przeżywające trudności zostaną objęte indywidualnym wsparciem psychologa i prawnika.

Gmina Złota

3. STOWARZYSZENIE INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁUPCZY

Tytuł Projektu “Utworzenie świetlicy środowiskowej w Słupczy, Gmina Dwikozy “

Wartość całkowita projektu 974 551 tys. zł

Wartość dofinansowania 893 911 tys. zł

Okres realizacji 1 maja 2020 r. – 30 kwietnia 2023 r.

Liczba osób objętych wsparciem 50 dzieci

Obszar realizacji Gmina Dwikozy

W ramach projektu zaplanowano utworzenie nowej świetlicy środowiskowej przy szkole podstawowej w Słupczy w gminie Dwikozy w powiecie sandomierskim. Znajdzie tam pomoc 50 dzieci w wieku od 4 do 16 lat, zaniedbywanych wychowawczo, pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. W ramach placówce dzieci będą miały zapewnioną pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych. Będą mogły także uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania: plastycznych, muzycznych, sportowych i teatralnych. Świetlica będzie czynna 20 godz. tygodniowo. Rodzice i opiekunowie dzieci, uczęszczających do świetlicy, będą mogli skorzystać z Punktu Wsparcia Rodziny. Będą tam dyżurowali specjaliści: pedagog, psycholog, prawnika i terapeuta uzależnień.

Stowarzyszenie Inwestujemy W PrzyszŁoŚĆ Przy Szkole Podstawowej W SŁupczy

4. GMINA OKSA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W OKSIE

Tytuł Projektu “Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”

Wartość całkowita projektu 5 mln 894 tys. zł

Wartość dofinansowania 5 mln 434 tys. zł

Okres realizacji 1 maja 2020 r. – 30 kwietnia 2023 r.

Liczba osób objętych wsparciem 320 osób, w tym 160 dzieci i 160 rodziców

Obszar realizacji Gmina Oksa

Na terenie Gminy Oksa nie działały dotychczas żadne świetlice środowiskowe. W ramach projektu powstanie świetlica środowiskowa w Oksie oraz 9 filii w miejscowościach: Popowice, Nowe Kanice, Tyniec, Rzeszuwek, Rembiechowa, Lipno, Węgleszyn-Dębina, Węgleszyn i Zakrzów. Każda świetlica będzie czynna 15 godzin tygodniowo (średnio 5 dni po 3 godziny). Dla 160 dzieci zaplanowano pomoc w nauce i uzupełnianie zaległości edukacyjnych, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia informatyczne, artystyczno-teatralne, kulinarne i logopedyczne. W ramach projektu powstanie też Punkt Wsparcia Rodziny dyżurujący 30 godzin w miesiącu. 160 rodziców otrzyma w nim pomoc pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną. Na potrzeby nowych placówek zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne oraz zakupione meble i wyposażenie, m.in. komputery, pomoce dydaktyczne, akcesoria muzyczne, stół bilardowy, wyposażenie kuchni.

Gmina Oksagminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Oksie

5. GMINA ŁAGÓW

Tytuł Projektu “Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenach wiejskich Gminy Łagów”

Wartość całkowita projektu 4 mln 42 tys. zł

Wartość dofinansowania 3 mln 720 tys. zł

Okres realizacji 1 maja 2020 r. – 30 kwietnia 2023 r.

Liczba osób objętych wsparciem 115 osób, w tym 70 dzieci i 45 rodziców

Obszar realizacji Gmina Łagów

Projekt przewiduje utworzenie 4 nowych świetlic środowiskowych w miejscowościach: Płucki, Nowy Staw, Zbelutka Stara i Piotrów. Świetlice będą działały codziennie w dni robocze, przez 4 godziny dziennie. Dla dzieciaków zaplanowano: pomoc w nauce i uzupełnianie zaległości edukacyjnych; zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe i taneczne; zajęcia z języka angielskiego, matematyczne, informatyczne, teatralno-muzyczne, taneczne, kulinarne, sensoryczne, logopedyczne. Z myślą o rodzinach zaplanowano utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny, gdzie będą dyżurowali pedagog, psycholog i prawnik. Na potrzeby projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne oraz zakupione meble i wyposażenie nowo tworzonych świetlic, m.in. komputery i laptopy, gry stolikowe, akcesoria muzyczne, zestaw do robotyki, zestaw interaktywny, podłogi interaktywne, wyposażenie kuchni. Zostaną też wybudowane dwa place zabaw i zagospodarowane tereny wokół świetlic.

Gmina Łagów

6. GMINA FAŁKÓW/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W FAŁKOWIE

Tytuł Projektu Świetlice środowiskowe w gminie Fałków

Wartość całkowita projektu 258 tys. zł

Wartość dofinansowania 237 tys. zł

Okres realizacji 1 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

Liczba osób objętych wsparciem 40 uczniów, w wieku 6-15 lat

Obszar realizacji Gmina Fałków

W ramach projektu zaplanowano utworzenie dwóch świetlic środowiskowych: jednej w miejscowości Fałków oraz drugiej w miejscowości Czermno w gminie Fałków. Znajdzie tam pomoc 40 uczniów borykających się problemami wychowawczymi. Świetlice będą działały przy szkołach podstawowych. Będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 13-17. Dzieci będą miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu prac domowych. Wychowawcy będą organizowali także dodatkowe zajęcia edukacyjne i rozwijające, które w interesujący sposób wypełnią czas wolny młodych ludzi. W projekcie zaplanowano także grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne i pomoc logopedyczną dla dzieci i młodzieży.

Gmina Fałków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Fałkowie