Pozytywne tendencje na świętokrzyskim rynku pracy

Pozytywne tendencje na świętokrzyskim rynku pracy

Na koniec grudnia 2015 roku w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostawało 66 131 osób bezrobotnych – czyli o 9 300 osób mniej, niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia w ciągu roku spadła o 1,7% i na koniec grudnia wyniosła 12,5% (w kraju – 9,8%). Najnowsze dane dotyczące tendencji na rynku pracy w regionie przedstawili podczas konferencji prasowej Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Nastąpił również wzrost liczby ofert pracy w 2015 roku, kiedy to powiatowe urzędy pracy na terenie województwa świętokrzyskiego pozyskały o ponad 2500 ofert więcej niż w roku 2014. Aż 77% ofert pracy (28 086 ofert) zgłosili pracodawcy prywatni. – Pomimo sezonowych wahań, możemy mówić o trwałej tendencji wzrostu poziomu zatrudnienia w naszym województwie – poinformował Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Jego zdaniem rok 2016 powinien przynieść utrzymanie pozytywnych tendencji, o ile nie zaistnieją niekorzystne zjawiska makroekonomiczne. Z badań przeprowadzonych przez WUP wśród tysiąca podmiotów gospodarczych w regionie wynika, że do końca 2016 roku zadeklarowali oni utworzenie ok. 2 tys. nowych miejsc pracy, przede wszystkim w branżach transportowej, metalowo-odlewniczej i budowlanej.

Jednym z największych problemów regionalnego rynku pracy jest duże rozwarstwienie terytorialne. Najwyższa stopa bezrobocia występuje na północy województwa – powiat skarżyski (22,9%), opatowski (18,5%), konecki (17,2%). Najkorzystniejsza sytuacja utrzymuje się natomiast w powiecie buskim (6,7%) i włoszczowskim (8,2%). Jak podkreśla Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa nadzorujący obszar rynku pracy, ten terytorialny kontrast stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla regionu w obecnym okresie programowania funduszy europejskich. – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, poprzez alokacje środków finansowych w obszary inteligentnych specjalizacji, ma wyzwolić trwałe mechanizmy lokalnego ożywienia gospodarczego północnych powiatów regionu – mówi Piotr Żołądek.

Spadek liczby bezrobotnych wpłynął na zmianę charakterystyki problemów regionalnego bezrobocia. Niski poziom kwalifikacji zawodowych i brak doświadczenia zawodowego to teraz dominujące problemy w kontekście walki z bezrobociem. Ponad 1/4 bezrobotnych w województwie świętokrzyskim nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, a blisko 1/3 nie ma doświadczenia zawodowego. Aktywizacja takich osób jest najtrudniejsza i najbardziej kosztowna.

W 2016 roku Województwo Świętokrzyskie otrzyma ponad 164 miliony złotych z Funduszu Pracy. Pieniądze będą przeznaczone dla samorządów powiatowych m.in. na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. Z tej globalnej puli wyłączona została kwota 4,4 mln zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50 +”. Jest on dedykowany bezrobotnym powyżej 50 roku życia, czyli osobom, które mają największy problem z powrotem na rynek pracy. Program realizowany będzie w trzech powiatach – ostrowieckim, skarżyskim i starachowickim oraz w samych Kielcach, jako mieście na prawach powiatu. Wsparciem ma być objęta grupa 410 bezrobotnych. Z analizy WUP wynika, że właśnie w tych powiatach osoby bezrobotne w wieku 50+ mają największym problem ze znalezieniem nowej pracy.

Ponadto w województwie świętokrzyskim po raz pierwszy przeprowadzono badania, których wynikiem jest raport „Barometr zawodów”. Grupuje on trzy kategorie zawodów: zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Najwięcej zawodów deficytowych stwierdza się tam, gdzie działa najwięcej dużych i średnich przedsiębiorstw, a więc w powiatach: koneckim, starachowickim i ostrowieckim. Najwięcej zawodów zrównoważonych, a więc tych które będą stabilnie utrzymywać się na rynku w najbliższym czasie, prognozuje się w powiecie skarżyskim. Z kolei największa liczba zawodów nadwyżkowych, a więc takich, w których coraz trudniej będzie znaleźć zatrudnienie, wystąpi w najbliższym czasie w powiatach: skarżyskim, staszowskim i włoszczowskim. Z prognoz wynika, że na rynku będzie pojawiać się coraz więcej zawodów, w których wystąpi niedobór wykwalifikowanych pracowników, a z drugiej strony rozwój technologiczny wielu branż pociąga za sobą redukcję miejsc pracy, zwłaszcza w przemyśle. Bardzo trudno w związku z tym określić listę „zawodów przyszłości”, które będą gwarantować zatrudnienie. – Ludzie młodzi często zwracają się do naszych doradców zawodowych z takim pytaniem, ale po prostu nie ma na nie odpowiedzi. Ekonometria rynku pracy pokazuje, że tylko prognozy krótkookresowe mogą być wiarygodne. Prognozy średniookresowe są obarczone bardzo wysokim ryzykiem błędu, a prognozy długofalowe nie maja racji bytu. Można powiedzieć, że zawód przyszłości to „elastyczny specjalista”, a więc ktoś gotowy przekwalifikować się w dowolnym momencie życia, kto potrafi skomercjalizować posiadane, najlepiej unikatowe, kwalifikacje – podkreślał Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na koniec konferencji Anna Stelmach, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, przypomniała o trwających „Feriach z WUP-em”. Młodzież w ramach tej akcji może liczyć na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, są też zajęcia grupowe, na których uczestnicy dowiadują się, jak się dobrze zaprezentować przed przyszłym pracodawcą, jak wykorzystać posiadane atuty, jak przygotować się do podjęcia pracy za granicą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.wup.kielce.pl.