Mężczyzna zrywający zielone jabłko w sadzie. Praca Sezonowa Z Eures. Hasztagi w języku angielskim. #Rights4AllSeasons i #EURESeasonalWorks

Pracujesz za granicą – masz swoje prawa

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przypomina wszystkim pracownikom sezonowym zatrudnionym za granicą o ich prawach pracowniczych i obowiązkach pracodawców związanych z respektowaniem praw pracowników do bezpiecznych i uczciwych warunków pracy bez względu na kraj ich pochodzenia. W celu poszerzenie wiedzy i świadomości pracujących poza granicami kraju rodaków sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w Unii Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania trwa od lipca do października 2021 r.

Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE służącą podniesieniu świadomości pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków obowiązków i usług doradczych.

Pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej to specjalność sieci EURES. Poprzez kampanię prowadzoną w Polsce chcemy przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.

Celem kampanii w Polsce jest:

  • promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
  • dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE,
  • zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Informacje na temat kampanii można odnaleźć na stronie internetowej https://eures.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

Źródło: EURES, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach