Konferencja Prasowa 6 (2)

Prawie 2 miliony złotych na gospodarkę odpadami

1,2 miliona złotych dla Zagnańska na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prawie 700 tysięcy dla gminy Brody na modernizację już istniejącego punktu zbiórki odpadów w Krynkach – podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął kolejny konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tym razem działania z zakresu gospodarki odpadami.

– W ramach konkursu z działania 4.2 „Gospodarka Odpadami”, potencjalni beneficjanci mieli postawioną do dyspozycji kwotę 20 milionów złotych. Maksymalne dopuszczalne dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało ustalone na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. Na konkurs wpłynęło 5 projektów, dla których łączna wartość kosztów całkowitych wynosiła 9,3 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 6,6 mln zł. W wyniku przeprowadzonych ocen – formalnej i merytorycznej, ostatecznie do dofinansowania wybraliśmy 2 projekty – poinformował podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. Są to: projekt gminy Brody „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach” oraz projekt Gminy Zagnańsk – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zagnańsk”. Wartość całkowita obu inwestycji wynosi 2,77 mln zł, a przyznane łączne dofinansowanie z EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych stanowi kwotę 1,9 mln zł. Przedsięwzięcie gminy Zagnańsk – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zagnańsk” – otrzyma 1 mln 234 tys. zł dofinansowania (całkowita wartość inwestycji to 1 mln 783 tys. zł ). Projekt, którego celem jest zwiększenie ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zakłada m.in.:
– utwardzenie placu, stanowiącego powierzchnię gromadzenia odpadów (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady) oraz powierzchnię manewrową dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych;
– budowę wiat pełniących funkcję zadaszenia kontenerów w celu uniknięcia płukania przez wody opadowe zbieranych w nich odpadów;
– budowę kontenera socjalno-biurowego dla pracownika obsługującego PSZOK;
– zakup najazdowej wagi samochodowej oraz kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów . Punkt będzie ogrodzony i oświetlony, wykonana zostanie również niezbędna instalacja elektryczna, kanalizacyjna oraz monitoring. W przypadku gminy Brody projekt pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach” (wartość całkowita to 993,6 tys. zł, a dofinansowanie z EFRR – 686,6 tys. zł), zakłada modernizację istniejącego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Głównym elementem punktu będzie utwardzony plac na kontenery magazynowe z polem manewrowym do ich odbioru. Zmodernizowany zostanie również budynek socjalno-magazynowy oraz budynek administracyjny. Teren będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Odpady będą zbierane i magazynowane w specjalnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach i kontenerach oraz w magazynie odpadów w miejscu zabezpieczonym przed możliwością przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska.