Mak

Świętokrzyskie: więcej upraw maku, mniej konopi włóknistych

513 hektarów upraw maku niskomorfinowego, trzy razy więcej niż w 2018 r., oraz ponad 907 hektarów konopi włóknistych pojawi się w tym roku w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie świętokrzyskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podczas najbliższej sesji podejmą radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.


– Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie uchwały określa ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw – mówi marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Przy tych ustaleniach uwzględnia się kwestie zagrożenia narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycje uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.
W województwie świętokrzyskim na rok 2019 plan uprawy maku niskomorfinowego zgłoszono w 30 gminach na łącznym areale 513 hektarów. Największe uprawy pojawią się w gminach Wojciechowice (100 ha), Opatów (85 ha), Sadowie (70ha), Wilczyce (50ha) oraz Ćmielów i Lipnik po 30 hektarów.
Uprawiany mak zostanie przeznaczony na cele spożywcze i nasiennictwa. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to powierzchnia zaplanowana pod uprawę maku niskomorfinowego wynosiła 175 ha, wyraźnie widać duży wzrost zainteresowania tą produkcją, zarówno ze strony podmiotów skupujących jak i samych rolników. W efekcie – powierzchnia zaplanowana pod uprawę rośliny jest ponad 3-krotnie większa niż w roku ubiegłym.
Natomiast uprawę konopi włóknistych w 2019 roku planuje się w 39 gminach województwa świętokrzyskiego na łącznym areale 907,5 ha. Największe obszarowo uprawy konopi pojawią się w gminach Raków (155 ha), Morawica, Staszów i Szydłów po 100 ha, Busko Zdrój (67,5 ha) oraz Sobków (40 ha).
Uprawiane konopie włókniste przeznaczone zostaną do przerobu nasion i słomy konopi włóknistych na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych, a także na materiał siewny. W odróżnieniu od roku 2018 nastąpił bardzo duży spadek zainteresowania tą uprawą – przed rokiem konopie były zasiane na areale ponad 6 tysięcy hektarów. Wynikało to z przeszacowania powierzchni pod uprawę konopi włóknistych w planie skupu w 2018 r. przez jeden z podmiotów skupujących.
Podmioty skupujące, wójtowie gmin, burmistrzowie miast-gmin, jak również rolnicy, oraz firmy prowadzące gospodarstwa rolne uprawiające mak niskomorfinowy lub konopie włókniste obowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.