Marszałek Andrzej Bętkowski

Profesjonalni dzięki unijnemu wsparciu

491 tys. zł – taka jest wartość dofinansowania z funduszy unijnych przedsięwzięcia Profesjonalizacja Kieleckiego Parku Technologicznego. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski i dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i profesjonalizacja usług świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie  oferty dla przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego o nowe wystandaryzowane usługi rozwojowe. Realizowane ono będzie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” i zakłada wsparcie przedsiębiorstw w szczególności w zakresie digitalizacji, marketingu i akceleracji. Firmy z sektora  małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły skorzystać z doradztwa w zakresie działań PR, zarządzania oraz usług związanych z cyfryzacją. Usługa akceleracyjna będzie polegała na wyszukiwaniu startupów, które planują wdrożyć nowoczesne technologie i innowacje.

Pierwsza faza projektu, który realizować będzie KPT, dotyczy podniesienia kwalifikacji kadry i wdrożenie dobrych praktyk, dzięki udziałowi m.in. w szeregu szkoleń i kursów, które pozwolą realizować nowe usługi specjalistyczne. Zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Kolejny etap przedsięwzięcia to pilotaż usług w sześciu świętokrzyskich przedsiębiorstwach z sektora MŚP z województwa świętokrzyskiego. Zakończenie projektu planowane jest na koniec września 2023 roku.

Ogólny budżet projektu to 577 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE to 491 tys. zł.

Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.