Radni o współpracy z organizacjami pozarządowymi i środkach na walkę z bezrobociem

Radni o współpracy z organizacjami pozarządowymi i środkach na walkę z bezrobociem

Radni Sejmiku przyjęli przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ustalili kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla powiatów na 2014 rok na finansowanie zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Przyjęli również uchwałę w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej, którą z dniem 1 stycznia przejmuje powiat skarżyski.

 

Przyjęty „Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z  Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.” zakłada, że w przyszłym roku zostanie rozdysponowana między organizacje pozarządowe kwota 2 mln 391 tys. zł. W programie określono 11 priorytetów z różnych obszarów życia społecznego. – Zlecanie realizacji zadań następować będzie na podstawie ogłaszanych konkursów ofert – mówiła Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Samorząd województwa na mocy zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest zobligowany do corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem tej współpracy jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju województwa, zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata  2012-2020 ”, między innymi przez tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i zwiększenie wpływu sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w województwie. Program przed uchwaleniem przez radnych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Sejmik przyjął również uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2014 roku  programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych. Kwota na te cele dla całego województwa ustalana jest przez ministra właściwego ds. pracy według algorytmu określonego w rozporządzeniu Radę Ministrów. Natomiast kwoty środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych  ustalane są przez Zarząd Województwa według kryteriów określonych przez Sejmik. Jak poinformował radnych Andrzej Lato, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, na 2014 rok minister pracy i polityki społecznej przyznał dla województwa świętokrzyskiego ponad 132 mln 441 tys. zł. Jest to o 7 mln więcej na walkę z bezrobociem w porównaniu do bieżącego roku.

Wśród ustalonych przez Sejmik kryteriów, w oparciu o które Zarząd Województwa dokona podziału środków Funduszu Pracy, zgodnie z wytycznymi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są następujące dane z poszczególnych powiatów: skala napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia, udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych (bezrobotni do 25 i powyżej 50 roku życia oraz mieszkający na wsi), stopa bezrobocia, wskaźnik efektywności realizowanych usług i instrumentów rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kolei kwota środków na finansowanie przez samorządy powiatowe zadań fakultatywnych będzie ustalana jako procentowy stosunek liczby zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych do ogólnej ich liczby w województwie, według stanu na dzień 31 października 2013 roku. Stanowić więc będzie procentowy udział powiatu w przyznanej kwocie dla województwa. O wysokościach kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów przyjętych przez Sejmik na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe marszałek województwa poinformuje ministra właściwego ds. pracy, a minister na tej podstawie poinformuje starostów. Decyzje w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu będą podejmować starostowie po zasięgnięciu opinii Powiatowych Rad Zatrudnienia. Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, a wcześniej proponowane kryteria pozytywnie oceniła Wojewódzka Rada Zatrudnienia.

Podczas ostatniej w tym roku sesji Sejmiku radni przyjęli także uchwałę w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej, co ma nastąpić z dniem 31 grudnia 2013 r. To konieczny formalny krok, by, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami między samorządem województwa świętokrzyskiego a  powiatem skarżyskim, powiat mógł utworzyć na bazie tej Filii Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego pod koniec października br. przegłosował uchwałę o zamiarze likwidacji skarżyskiej filii PBW, natomiast pod koniec listopada br. Rada Powiatu Skarżyskiego podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. – Racjonalizujemy wydatki. Biblioteki pedagogiczne powstawały ponad 40 lat temu, dzisiaj one troszeczkę nie przystają do rzeczywistości, zresztą jako organ prowadzący mamy obowiązek prowadzenia jednej biblioteki wojewódzkiej. Mamy tych filii 12; to pierwszy przypadek, ale myślę, że będą następne – wyjaśniał Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i dodał, że przejęcie tej biblioteki przez powiat skarżyski oznacza rozwój tej placówki. Na mocy porozumienia, podpisanego w tej sprawie przez oba samorządy, powiat przejmie pracowników, księgozbiór i mienie ruchome. Powiat zobowiązał się jednocześnie do modernizacji, wyposażenia i przekazania pomieszczeń dla biblioteki (sama powierzchnia lokalu zwiększy się z 70 do 350 m kw). Województwo natomiast ma przekazywać powiatowi pomoc finansową na jej działalność w formie dotacji celowej. Merytoryczną opiekę nad działalnością skarżyskiej biblioteki powiatowej będzie sprawować Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz świętokrzyskiego kuratora oświaty.