Sejmik zatwierdził budżet województwa na 2014 rok

Sejmik zatwierdził budżet województwa na 2014 rok

Podczas ostatniej w tym roku sesji Sejmiku, radni zatwierdzili budżet województwa świętokrzyskiego na 2014 rok. Przyjęli również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028.

– Zaplanowanie budżetu na 2014 rok nie było łatwym zadaniem, gdyż kończący się okres programowania i rozliczania alokacji na lata 2007-2013 powoduje skumulowanie wydatków na zadania wieloletnie współfinansowane ze środków europejskich. W efekcie ilość środków możliwych do pozyskania przez Samorząd w 2014 roku nie pozwala na sfinansowanie wszystkich potrzeb występujących w województwie. Priorytetem jest zabezpieczenie środków na dokończenie realizacji zadań wieloletnich czy zapewnienie finansowania jednostek organizacyjnych. W 2014 roku budżet województwa będzie nadal prorozwojowy, w którym utrzymano wysoki poziom inwestycji stanowiący ponad 60 % wydatków ogółem – mówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Dochody przyszłorocznego budżetu  województwa zaplanowano na poziomie 616.566.326,34 zł  i są one o 43.568.247,36 zł niższe niż te, zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. Jest to głównie wynikiem spadku planowanych dochodów z tytułu: płatności środków europejskich – spadek o kwotę 51.851.903,99 zł oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT  i PIT) – spadek o kwotę 23.600.342,00 zł.

Największą kwotę, jeśli chodzi o źródła dochodów województwa w budżecie na 2014 rok stanowią płatności w ramach środków europejskich – 229.490.800,83 zł (37,22%). Pozostałe to subwencja ogólna- 154.970.332,00 zł (25,13%), dotacje celowe z budżetu państwa, w tym współfinansowane – 135.880.162,81 zł (22,04%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 67.500.000,00 zł (10,95%) oraz inne w wysokości 28.725.030,70 zł (4,66%).

W projekcje budżetu i WPF na 2014 Zarząd Województwa proponuje wprowadzić dodatkowo dwa zadania inwestycyjne – drogowe realizowane przez ŚZDW. Jest to opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa na kwotę 409.230,00 zł oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 wraz z budową chodnika w miejscowości Bogucice – łączne nakłady to 500.000,00 zł, w 2014r. – 300.000,00zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków na kwotę 709.230,00 zł będą środki pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek.

Projektowany poziom wydatków budżetu województwa na 2014 rok po autopoprawce wyniesie  686.864.632,45 zł. W tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę –  302.389.100,89 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 384.475.531,56 zł. Najwięcej środków przeznaczono na: transport i łączność, administrację, ochronę zdrowia, kulturę.  W 2014 roku planuje się wystąpienie deficytu budżetu w kwocie 70.298.306,11 zł. Zostanie on pokryty z kredytu w wysokości 69.000.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.298.306,11 zł. W pozostałych latach 2015-2028 przewiduje się wystąpienie nadwyżki budżetowej, koniecznej do spłaty kredytu.

– Budżet na 2014 rok nie jest budżetem na miarę naszych marzeń, ale jest bardzo realnym. Musimy pamiętać, że jest on w dużej mierze redystrybucją tego, co dostajemy z budżetu państwa. 95% środków, którymi dysponuje Samorząd Województwa,  to są transfery uzależnione od budżetu państwa – podkreślił marszałek województwa Adam Jarubas.

 Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 roku to m. in.:  
– Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875
– Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od Buska Zdroju wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 973 (obwodnica Busko  Zdrój) i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 w Działoszycach.
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek
– Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
– Laboratorium Nauki
– Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie
– Trasy rowerowe Polskich Wschodniej – promocja
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Ćmielów- I etap
– Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach