Rejestr BDO Informacje

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego i gospodarujących odpadami (BDO)

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu do rejestru na wniosek (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach) z zakresu:

 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
 1. wprowadzających na terytorium kraju produkty,
 2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacji odzysku,
 4. dokonujących eksportu oraz  wewnątrzwspólnotowej  dostawy odpadów  powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

 

 • ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 1. wprowadzających pojazdy,
 2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzących stacje demontażu,
 4. prowadzących strzępiarki;

 

 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
 2. zbierających zużyty sprzęt,
 3. prowadzący zakład przetwarzania,
 4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

 

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
 1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmiotów pośredniczących;

 

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
 1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 (osoba fizyczna i jednostka org. niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art.27 ust. 8 oraz osoba władająca powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art.96 ust. 1 pkt 1-3),
 2. transportujących odpady,
 3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 (ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) lub z urzędu,
 4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 (posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie);

 

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
 1. będących organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • odpadów opakowaniowych,
  • produktów w opakowaniach,
 3. eksportujących:
  • odpady opakowaniowe,
  • opakowania,
  • produkty w opakowaniach,
 4. prowadzących recykling    lub    inny    niż    recykling    proces    odzysku    odpadów opakowaniowych,
 1. wprowadzających opakowania,
 2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 3. przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

 

 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Od 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej. www.bdo.mos.gov.pl

Do wniosku o wpis do rejestru, dołącza się (art. 53 ust.7):

 • w przypadku wszystkich podmiotów:
  1. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 • w przypadku wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  2. kopię dokumentu  potwierdzającego   wniesienie   zabezpieczenia   finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane;
  3. kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
   o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 • w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w  ustawie  z  dnia  11  września  2015    o zużytym  sprzęcie   elektrycznym i elektronicznym – kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 • w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego   organizacji   odzysku   na   pokrycie   tego kapitału   albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 • w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu  (EMAS),  o ile  uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),
 • w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci

 

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dokonuje wpisu do rejestru z urzędu (art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach):

 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podst. ustawy
  z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

– jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 (przed rozpoczęciem działalności w zakresie o którym mowa w art. 50. ust 1 ustawy o odpadach).