Warsztaty Dot. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (srwŚ 2030+)

Rozmawiali o strategii

O atutach województwa świętokrzyskiego i wyzwaniach stojących przed naszym regionem rozmawiano podczas warsztatów grup roboczych ds. opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (SRWŚ 2030+), które odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.


Przez cały tydzień, od 9 do 13 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach trwała prawdziwa burza mózgów, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk
i instytucji funkcjonujących w naszym regionie, reprezentujących m.in. sferę gospodarczą, naukę, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i administrację rządową. To właśnie oni, jako członkowie czterech grup roboczych (Środowisko i zasoby kulturowe, Gospodarka, Kapitał ludzki i usługi publiczne oraz Wymiar terytorialny rozwoju i infrastruktura), zostali włączeni
w pracę nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas warsztatów, które prowadzili eksperci pod kierunkiem prof. zw. dr hab. arch. Aleksandra Noworóla, przedstawiono aktualne wyzwania stojące przed Polską oraz nakreślono obraz województwa uwzględniający zakres tematyczny w dziedzinach zgodnych z zakresem kompetencji poszczególnych grup.
Podczas dyskusji uczestnicy zgłaszali postulaty i uwagi, dotyczące atutów województwa, stanowiących o jego potencjale, wyzwań stojących przed regionem oraz problemów uniemożliwiających czy hamujących jego rozwój.
W drugiej części warsztatów każda z grup analizowała zapisy ujęte w obowiązującej obecnie Strategii, a dotyczące mocnych i słabych stron regionu oraz szans i zagrożeń.
A wszystko to pod kątem ich aktualności i określenia wyzwań stojących przed województwem w najbliższej przyszłości.
Przyjęta formuła prac w ramach grup roboczych będzie kontynuowana w ciągu całego procesu opracowania SRWŚ 2030+.

Galeria zdjęć