Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn.zm) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku z zakresu: Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.