Konferencja Prasowa

Rusza cykl konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Na konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz radny Sejmiku Grzegorz Banaś zaprezentowali dokument, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania stojące przed naszym regionem. Najważniejsze zapisy projektu programu regionalnego zostaną przedstawione dziś podczas rozpoczynającego się cyklu konsultacji społecznych.


Podobne spotkania odbędą się we wszystkich świętokrzyskich powiatach i potrwają do 8 listopada. Uwagi i wnioski zgłaszane w ramach konsultacji zostaną zebrane i z pewnością wpłyną na ostateczny kształt projektu programu regionalnego.

– Prezentujemy dziś dokument, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania, stojące przed naszym regionem. Chcemy, by dzięki wsparciu środków unijnych i mądremu ich wykorzystaniu, w naszym województwie zostały stworzone odpowiednie warunki do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju we wszystkich istotnych obszarach – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – Województwo świętokrzyskie w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 otrzymało na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln EUR. Jest to alokacja wyższa od alokacji kończącego się właśnie programu o 38, 5 mln EUR. To bez wątpienia ogromny sukces

– Liczę na to, że w konsultacje społeczne włączą się aktywnie wszystkie środowiska: samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Taką możliwość ma każdy mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Zależy nam, aby jak najlepiej dopasować zawartość programu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców naszego regionu– mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Malejąca liczba mieszkańców regionu, starzejąca się populacja – to jedne z największych problemów. Głównie na nich skupimy się w przedsięwzięciach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego mamy do dyspozycji 338 mln euro. Musimy uatrakcyjnić rynek pracy, aby zatrzymać w regionie młodych ludzi, wzmocnić system opieki nad osobami starszymi, podnieść jakość świętokrzyskiej edukacji, czy zapewnić potrzebującym profesjonalną profilaktykę i opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Wyzwań jest dużo, ale wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie opracować dobry program i nasz region będzie się rozwijał i będzie atrakcyjnym miejscem dla młodego pokolenia, a jego mieszkańcy będą żyć na lepszym poziomie – dodaje Renata Janik.

– Priorytety programu muszą być spójne ze strategią Unii Europejskiej, np. Zielonym Ładem. Mam nadzieję, że w trakcie konsultacji nie zabraknie owocnych, budujących dyskusji z samorządowcami, mieszkańcami, czy przedsiębiorcami – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Zainteresowanie konsultacjami będzie rosło. Wiem, że Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego chce zaznaczyć w konsultacjach swoją obecność. Młodzież ma swoje oczekiwania i propozycje związane z programami stypendialnymi – mówił Andrzej Pruś.

– Ponad 220 mln euro jest przewidziane na wspomaganie przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie. Te pieniądze będą koncentrować się w firmach, które będą prowadziły badania, będą innowacyjne i będą potrafiły odpowiedzieć na wyzwania dzisiejszych czasów – dodał radny Sejmiku Grzegorz Banaś.

Program regionalny na lata 2021-2027 skupia się na:

– sześciu priorytetach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Konkurencyjna gospodarka223,5 mln EUR, m. in. prace badawczo-rozwojowe, transformacja cyfrowa gospodarki, usługi w zakresie e-zdrowia, promocja gospodarcza regionu, kapitał dla przedsiębiorców, transformacja kluczowych branż regionu i rozwój instytucji otoczenia biznesu,
 • Region przyjazny dla środowiska352,8 mln EUR, m. in. efektywność energetyczna, zielona energia (budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE), gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami, ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej,
 • Mobilność miejska40 mln EUR, m. in. wsparcie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wraz z ich obszarami funkcjonalnymi – Jędrzejów, Busko-Zdrój, Staszów, Sandomierz, tzw. miast północy tj. Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, działania na rzecz rozwoju transportu zbiorowego,
 • Dostępne świętokrzyskie140 mln EUR, m. in. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg wojewódzkich, obwodnic, a także połączeń służących budowie kluczowych powiązań transportowych, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (m.in. poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych), Infrastruktura ładowania/tankowania paliw bezemisyjnych, zakup taboru kolejowego, budowa i modernizacja dworców kolejowych, węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R,
 • Świętokrzyskie dla mieszkańców104,5 mln EUR, m. in. infrastruktura edukacyjna (inwestycje wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych), społeczna (m.in. placówki opieki całodobowej, mieszkania o charakterze wspomaganym), ochrony zdrowia (m.in. wzmocnienie roli POZ-ów, inwestycje w nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opiekuńczych, rozwój i modernizacja zasobów infrastruktury zdrowia w tym sprzętu i aparatury medycznej) oraz w turystyce i kulturze,
 • Wspólnota i przestrzeń150,0 mln EUR, m. in. rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT), rewitalizacja miast, wzmacnianie lokalnych potencjałów, działania skierowane do lokalnych grupy działania.

Na przedsięwzięcia z tych obszarów zarezerwowano łączną kwotę1 mld  51 mln euro.

czterech priorytetach Europejskiego Funduszu Społecznego+:

 • Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców37,4 mln EUR, m. in. wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników, poprawa dostępu do profilaktyki
  i rehabilitacji ułatwiająca powrót na rynek pracy, podniesienie kwalifikacji kadr medycznych (z wyłączeniem lekarzy) oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim,
 • Edukacja na wszystkich etapach życia – 79,3 mln EUR, m. in. kształcenie kadr systemu edukacji, wsparcie edukacji przedszkolnej, podnoszenie jakości kształcenia podstawowego, wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej, rozwój szkolnictwa branżowego, kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych,
 • Usługi społeczne i zdrowotne – 108,6 mln EUR, m. in. aktywna integracja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo, kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej, wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci i młodzieży, aktywna integracja społeczna i zawodowa społeczności zmarginalizowanej i obywateli państw trzecich,
 • Aktywni na rynku pracy112,8 mln EUR, m. in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP), wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (projekty OHP), zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących, kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie, konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw, działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy

Na przedsięwzięcia z tych obszarów zarezerwowano łączną kwotę –  352 mln euro.

Dwa ostatnie priorytety (11, 12) dotyczą pomocy technicznej.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będzie skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. Dzięki środkom unijnym wspierany będzie proces budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzane warunki umożliwiające współpracę przedsiębiorstw i nauki. Nie zabraknie inwestycji w mieszkańców regionu, ich edukację, wiedzę, zdrowie i rozwój.

Obecnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwają negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, którego projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa 21 lipca 2021 r. Dokument ten określa kierunki i warunki dofinansowania Programu Regionalnego na lata 2021-2027, zawiera również  listą projektów priorytetowych.

– Mam nadzieję, że kontrakt zostanie ostatecznie podpisany w październiku, natomiast w styczniu 2022 r. planujemy przedstawić nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego Komisji Europejskiej. Jestem przekonany, że w nadchodzących latach fundusze europejskie odegrają szczególną rolę w rozwoju naszego regionu i przysłużą się do złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, nadając gospodarce nowy impuls – dodaje marszałek.

 

Formularz uwag oraz projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 

Prezentacja w zakresie EFRR – Konsultacje Programu regionalnego 2021-2027

Prezentacja w zakresie EFS+Konsultacje Programu regionalnego 2021-2027

Harmonogram spotkań konsultacyjnych – PR 2021-2027.DOCX

 

Transmisja z konsultacji w Kielcach na Politechnice Świętokrzyskiej:

 

 

 

 

Galeria zdjęć