Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ruszyła rekrutacja do Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Zdalnej

Sytuacja pandemii spowodowała, że szkoły, nauczyciele zostali zmuszeni do zmiany swoich działań edukacyjnych. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania stało się koniecznością. Jeśli chcesz doskonalić swój warsztat pracy w zakresie edukacji zdalnej, chcesz poznać skuteczne sposoby angażowania uczniów podczas lekcji online oraz poznać ciekawe narzędzia wspierające proces uczenia się także podczas zajęć stacjonarnych,  zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu grantowym pn. „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej”. Realizuje je Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nauczycielom, prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach województwa świętokrzyskiego.

W ramach przedsięwzięcia powstanie 15 grup szkoleniowych nauczycieli uczących w szkołach województwa świętokrzyskiego, realizujących trzy różne ścieżki szkoleniowe (do wyboru przez nauczycieli). Wsparcie szkoleniowo-doradcze zostanie zorganizowane w wymiarze 45 lub 47 godzin dydaktycznych (w zależności od wybranej przez nauczyciela ścieżki szkoleniowej).

Szkolenia trwać będą od września do listopada 2021 r. Udział w projekcie jest bezpłatny, jest on finansowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.