Img 3995

Sejmik o sytuacji w rolnictwie

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas pierwszej Nadzwyczajnej Sesji w VI kadencji spotkali się z przedstawicielami rolników, sadowników i instytucji związanych z rolnictwem by rozmawiać o obecnej sytuacji. Jednogłośnie przyjęte zostało Stanowisko Sejmiku, obejmujące analizę największych problemów i zagrożeń oraz możliwe ich rozwiązania.

Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, a obrady sesji poprzedzone zostały dogłębną analizą aktualnej sytuacji w rolnictwie podczas posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Jej przewodniczący, Artur Konarski, przedstawiając przygotowane do Stanowiska poprawki, mówił:

-Po wysłuchaniu głosów rolników, sadowników i przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem oraz długiej dyskusji, jednogłośnie przyjęte zostało “Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące sytuacji w polskim rolnictwie”, w którym radni piszą:

“Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, kierując się troską o rozwój rolnictwa naszego regionu oraz nieustannie wsłuchując się w głos rolników, sadowników i organizacji rolniczych, stawia sobie za cel, aby nadać rolnictwu szczególną rangę w nowej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Takie stanowisko znajduje swoje uzasadnienie zarówno w strukturze rozmieszczenia ludności na terenie naszego województwa (ponad 50% ludności zamieszkuje na obszarach wiejskich), ale także w strukturze zatrudnienia i profilu biogospodarczym województwa. Jest to bardzo istotne z uwagi na fakt, że od wielu lat bilans w handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi wykazuje nadwyżkę i stanowi istotne źródło zasilania budżetu państwa. Bardzo istotnym elementem wsparcia dla rolników i obszarów wiejskich jest nie tylko dobrze skonstruowana i konsekwentnie realizowana regionalna polityka rozwoju, ale także jej odpowiednie wsparcie zarówno unijnymi, jak i krajowymi środkami. Z tej właśnie potrzeby wynika apel, kierowany przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego do Rządu RP o zdecydowanie inne podejście do problematyki Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Przykładem niech będzie w tym miejscu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest zbyt scentralizowany i nie uwzględnia regionalnych uwarunkowań mających wpływ na rozwój. Województwo Świętokrzyskie, jako region o rozdrobnionej strukturze agrarnej wymaga zdecydowanie innego wsparcia niż pozostałe regiony naszego kraju i mógłby np. stać się swoistym „bankiem” rodzimych ras zwierząt hodowlanych.”

Przedstawione zostały również możliwe działania, mające na celu poprawę sytuacji rolników.

“Od wielu lat, wszyscy kolejni Ministrowie Rolnictwa w Polsce zmagają się z powracającym problemem wahań koniunktury w skupie, a co za tym idzie także produkcji trzody chlewnej. Obecnie, przy zagrożeniu ASF, problem ten nabiera szczególnego wymiaru. Zarówno władze publiczne, jak i sami producenci trzody chlewnej mają coraz większą świadomość tego, że problem ASF, to przede wszystkim problem właściwej, a więc skutecznej bioasekuracji. Nie sposób jednak dobrze prowadzić takie działania bez wzmożonej kontroli obrotu zwierzętami i paszami pochodzącymi spoza granic Unii Europejskiej. Uznajemy za niezbędne w tym zakresie wzmocnienie zarówno kadrowe, jak i finansowe państwowych służb weterynaryjnych. Mając na uwadze ciągły brak stabilizacji rynku rolnego, należy bardzo pozytywnie ocenić składane przez polski rząd deklaracje zarówno utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego, jak i giełdowego obrotu artykułami rolno – spożywczymi. Ważne jest jednak, aby realizacja tych projektów zdecydowanie przyspieszyła i zawierała elementy ubezpieczenia transakcji rozkładające ryzyko na partnerów gospodarczych. Równie ważnym elementem funkcjonowania rynku rolnego powinien się także stać detaliczny obrót produktami rolnymi bezpośrednio przez ich wytwórców. Istniejące już obecnie możliwości w tym zakresie muszą być wsparte przez państwo poprzez finansowe i organizacyjne zachęty dla samorządów terytorialnych oraz samych rolników.”

Sejmik wyraził chęć współpracy tego gremium z innymi.

“Samorząd Województwa Świętokrzyskiego deklaruje wolę współpracy wobec rządu, organizacji rolniczych oraz indywidualnych producentów rolnych w zakresie tworzenia i realizacji regionalnych form wsparcia organizacyjnego wszystkich przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju i ochrony rynku rolnego.”

O wadze tego dokumentu mówił, podsumowując dyskusję marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

– Nie chcemy być tylko tymi, którzy będą przesyłać stanowisko dalej. Dokument, który dziś przyjęliśmy będzie miał znaczenie również w kontekście działań, jakie będziemy chcieli podejmować w najbliższych miesiącach jako Zarząd Województwa. Wpisuje się on również w strategię województwa. Przyjęcie tego stanowiska sprawi, że rolnicy będą mieli konkretną pomoc – powiedział Andrzej Bętkowski.

Stanowisko zostanie przesłane m.in. Prezesowi Rady Ministrów oraz Marszałkowi Sejmu.

Lokalizacja