Sesja trzech samorządów na Zamku Krzyżtopór

Sesja trzech samorządów na Zamku Krzyżtopór

Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego i Rady Gminy Iwaniska na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, która odbędzie się dziś, 26 maja, jest niecodziennym wydarzeniem. Radni samorządów trzech szczebli uczestniczyć będą w uroczystości oddania po renowacji wspaniałego obiektu naszej historii i kultury.

Wszystkich samorządowców i zaproszonych gości powita Kasztelan Zamku, wstęgę przetną: przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek województwa Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, starosta opatowski Bogusław Włodarczyk, wójt gminy Iwaniska Marek Staniek. Oddane zostaną salwy armatnie i złożony meldunek przez Bractwo z Szydłowa.

– Renowacja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, najwspanialszej niegdyś rezydencji szlacheckiej na ziemiach polskich, jest jednym z niezliczonych przykładów dobrze wydanych pieniędzy unijnych, daje dowód dobrej współpracy samorządów lokalnych z regionalnym. W roku jubileuszu 15-lecia samorządu województwa i samorządu powiatowego oraz  25-lecia transformacji ustrojowej wspólna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego i Rady Gminy Iwaniska ma wymiar symboliczny i świadczy o tym, że “razem można wiele” – mówi Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Członek Zarządu Województwa, były starosta opatowski Kazimierz Kotowski uważa, że renowacja zamku to dobry przykład współdziałania samorządów różnych szczebli. W obecnej  kadencji dzięki właściwiej, mądrej, odpowiedzialnej współpracy udało się wykonać za środki unijne wiele potrzebnych inwestycji. Tam, gdzie jest zgoda, wspólne działanie, nawet największe przeszkody uda się pokonać. – To jedno z największych zadań w zakresie odnowy zabytków, a może największe – mówi Kazimierz Kotowski. – Prace kosztowały 12 mln zł, a to dopiero ich pierwszy etap. Nie są one łatwe, bo muszą przebiegać zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.  Nie szkoda jednak pieniędzy i wysiłku, bo Krzyżtopór  jest perłą naszej architektury, kultury, sztuki.  

Obiekt przez wiele dziesięcioleci był zaniedbany. Brakowało pieniędzy nawet na niewielkie remonty, by turyści czuli się w miarę bezpiecznie. Wydawało się, że zamek już na trwałe zostanie ruiną. W 2007 r. przeszedł pod zarządzanie gminy Iwaniska.

– Od początku starałem się, by odnowić zamek – opowiada wójt gminy Marek Staniek. – Otworzyły się olbrzymie możliwości, gdy w ostatnich latach uruchomiono środku unijne. To właśnie dzięki nim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany jest projekt „Zamek Krzyżtopór – markowym produktem turystycznym województwa świętokrzyskiego”, którego zakończenie nastąpi latem tego roku. Jego celem jest uatrakcyjnienie i promocja markowego produktu turystycznego. Mamy teraz szczególne walory turystyczno- wypoczynkowe. Tym bardziej, że ostatnio wykonaliśmy wiele innych inwestycji wodociągowych, gazyfikacyjnych, drogowych, oświatowych, co spowodowało, że odbierani jesteśmy przez mieszkańców, turystów i inwestorów jako gmina szczególnie zadbana i atrakcyjna.

Program sesji:
Godz. 10.00
I. Uroczyste otwarcie Zamku po renowacji realizowanej w ramach projektu: „ Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego”.
1. Powitanie gości przez Kasztelana Zamku.
2. Przecięcie wstęgi
3. Salwy armatnie, złożenie meldunku przez Bractwo z Szydłowa.
4. Przemówienia okolicznościowe:
Marek Staniek – Wójt Gminy Iwaniska,
• Prof. Andrzej Koss – Lider Konsorcjum wykonującego rewitalizację Zamku,
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
5. Program artystyczny w wykonaniu Zespołu Dworzanie ( prezentacja dwóch tańców).
6. Zwiedzanie Zamku przez uczestników spotkania w dwóch grupach.

Godz. 11.30
II. Wspólne obrady w sali konferencyjnej Zamku.
1. Podpisanie porozumienia powołującego „Świętokrzyski Klaster Spożywczo- Przetwórczy”.
2. Wręczenie nagród laureatom szczebla wojewódzkiego dwóch ogólnopolskich konkursów:
• Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych,
• Studencki Nobel 2014 dla studentów uczelni wyższych
– wystąpienie Marszałka Województwa,
– prezentacja nagrodzonych innowacji i wynalazków.
3. Wręczenie nagród Rady Programowej TVP Kielce.
4. Przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie współpracy organów samorządu terytorialnego.
5. Zakończenie obrad wspólnych.

Godz. 13.00
III. Robocza część sesji – obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Porządek obrad XLIII sesji przewiduje:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
5. Zapytania i interpelacje Radnych.
6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z działalności w okresie między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów przeznaczonych do realizacji w ramach programu „ Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+”:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajęcie powierzchni 117,8 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na okres 3 lata :
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajęcie powierzchni 247,2 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na okres 3 lata:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 701,2 m2,w terminie do 24.07.2014r.:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 53 m2, w terminie do 02.02.2015r.:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Marszałka Województwa Adama Jarubasa,
b) stanowisko Komisji edukacji, Kultury i Sportu,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad XLIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Godz.13:30
IV. Występ zespołu Cantabo Deo połączony z degustacją potraw regionalnych.
V.  Występ grupy tańca z  Iżewska – Uralu.